Główny specjalista

Warszawa, mazowieckie

Ministerstwo Finansów w Warszawie

 

Job Description

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw finansów samorządu terytorialnego w Zespole do Spraw Informatycznych Systemów Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Administruje i zarządza aplikacjami systemów informatycznych zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@ i SJO BeSTi@ w celu zapewnienia przepływu danych z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
 • Zarządza pozyskiwaniem i zabezpieczaniem bazy danych ze sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
 • Zapewnia prawidłowe działania serwerów: bazy danych Serwera Komunikacyjnego, bazy danych Ministerstwa Finansów, bazy danych Testowego Serwera Komunikacyjnego oraz bazy danych subwencji w celu prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych.
 • Koordynuje współpracę pomiędzy: regionalnymi izbami obrachunkowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów i Wykonawcą Systemu w celu zabezpieczenia właściwego działania systemów informatycznych.
 • Zarządza zmianami do słownika klasyfikacji budżetowej jednostek samorządu terytorialnego oraz słownika jednostek samorządu terytorialnego i związków w celu zapewnienia pozyskiwania danych z właściwych jednostek samorządu terytorialnego.
 • Opracowuje i uzgadnia reguły kontrolne dla informatycznych systemów zarządzania budżetami JST BeSTi@ i SJO BeSTi@.
 • Sporządza bazy danych oraz opracowuje materiały statystyczno-analityczne ze sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego w celu udostępniania informacji publicznej.

Warunki pracy

  • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
  • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wzory-oswiadczen

Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.

Pracę możesz rozpocząć od: 1 lub 15 dnia miesiąca.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku ekonomia lub zarządzanie lub finanse lub informatyka

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze finansów samorządów lub w zakresie administrowania systemami informatycznymi

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o zamówieniach publicznych
 • Zawansowana znajomość MS Excela
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu STATISTICA lub MS SQL Server lub MS ACCESS lub EXCEL
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym płynne rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości komórki
 • Znajomość podstaw programowania

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia)

Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Finansów
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
z dopiskiem: Oferta pracy – 2021/050/ST

Przegląd ofert pracy

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Przeglądając tę stronę, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Zapomniałeś hasło

Udostępnij