Opis stanowiska pracy

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

radca prawny do spraw obsługi prawnej w Wydziale Dokumentowania Złóż Kopalin i Kwalifikacji Geologicznych Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Konsultuje prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących wniosków o zatwierdzenie przez Ministra dokumentacji geologicznych złóż kopalin, z wyłączeniem złóż węglowodorów oraz projektów robót geologicznych
 • Prowadzi postępowania administracyjne w wyniku złożonych wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw zakończonych decyzjami Ministra w sprawach dotyczących dokumentacji geologicznych złóż kopalin, z wyłączeniem złóż węglowodorów, oraz spraw w drugiej instancji w odniesieniu do decyzji marszałków województw w zakresie kwalifikacji geologicznych i dokumentowania złóż kopalin
 • Przygotowuje opinie prawne w sprawach z zakresu właściwości Wydziału
 • Udziela wyjaśnień oraz porad prawnych pracownikom Wydziału w zakresie stosowania przepisów prawa w szczególności w zakresie ustawy Prawo geologiczne i górnicze, ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej i Kpa
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach dotyczących stwierdzania kwalifikacji geologicznych obywatelom polskim i uznawania kwalifikacji geologicznych obcokrajowcom
 • Opracowuje projekty aktów prawnych i innych dokumentów rządowych z zakresu będącego we właściwości Wydziału
 • Przygotowuje odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie i senatorskie w zakresie działalności geologicznej i górniczej oraz udziela interesantom, w tym anglojęzycznym, wyjaśnień i konsultacji dotyczących przepisów prawa i procedur dokumentowania złóż kopalin, stwierdzania kwalifikacji w zakresie geologii i uznawania kwalifikacji obcokrajowcom
 • Zapewnia zastępstwo procesowe przed sądami

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:

  • zagrożenie korupcją
  • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

  • praca na I piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
  • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem
  • w trakcie reprezentowania urzędu na zewnątrz warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

  • Prosimy o podanie w aplikacji adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu zapewnienia sprawnej komunikacji w
   procesie naboru.
  • Jako członek Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji promujemy dobre praktyki w rekrutacji oraz tworzymy standardy w tym zakresie. Ważna jest dla nas dbałość o relacje z kandydatami i ich doświadczenia w procesie rekrutacji (Candidate Experience).
  • Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa
   Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku prawo

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 1,5 roku w jednostkach sektora finansów publicznych albo 1 rok w obsłudze prawnej
 • prawo wykonywania zawodu radcy prawnego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
 • znajomość przepisów: Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo geologiczne i górnicze, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
 • znajomość zasad techniki legislacyjnej, oceny skutków regulacji oraz procesu legislacyjnego
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • współpraca
 • myślenie analityczne
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu radcy prawnego
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Dokumenty należy złożyć do: 2021-02-15
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym: DGKrp17/2021

Informacje dodatkowe

Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie

Przegląd ofert pracy

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Przeglądając tę stronę, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Zapomniałeś hasło

Udostępnij