Opis stanowiska pracy

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referendarz w Wydziale Sieci Drogowej i Dróg Samorządowych w Departamencie Dróg Publicznych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sprawy z zakresu dofinansowania ze środków Funduszu budowy obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, tzw. „zadania obwodnicowe”, w tym: przygotowuje informacje o naborze wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu zadań obwodnicowych; przygotowuje projekt wzoru wniosku o dofinansowanie zadania obwodnicowego; weryfikuje wnioski o dofinansowanie zadań obwodnicowych; sporządza listę zadań obwodnicowych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu w poszczególnych latach; przygotowuje projekty umów o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu zadania obwodnicowego; weryfikuje wnioski o środki Funduszu na dofinansowanie zadań obwodnicowych; weryfikuje sprawozdania jednostek samorządu terytorialnego z realizacji zadań obwodnicowych dofinansowanych z Funduszu; przygotowuje zbiorcze sprawozdania z realizacji zadań obwodnicowych, na które zostało udzielone dofinansowanie w poprzednim roku; nadzoruje realizację umów zawartych przez ministra z jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ze środków Funduszu tych zadań
 • Prowadzi sprawy z zakresu dofinansowania ze środków Funduszu budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych, zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, tzw. „zadania miejskie”, w tym: przygotowuje informacje o naborze wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu zadań miejskich; przygotowuje projekt wzoru wniosku o dofinansowanie zadania miejskiego; weryfikuje wnioski o dofinansowanie zadań miejskich; sporządza listy zadań miejskich rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu w poszczególnych latach; przygotowuje projekty umów o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu zadania miejskiego; weryfikuje wnioski o środki Funduszu na dofinansowanie zadań miejskich; weryfikuje sprawozdania jednostek samorządu terytorialnego z realizacji zadań miejskich dofinansowanych z Funduszu; przygotowuje zbiorcze sprawozdania z realizacji zadań miejskich, na które zostało udzielone dofinansowanie w poprzednim roku; nadzoruje realizacje umów zawartych przez ministra z jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ze środków Funduszu tych zadań
 • Prowadzi sprawy z zakresu dofinansowania ze środków Funduszu budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych, w tym dofinansowanie zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych
 • Monitoruje realizacje przepisów ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, w tym: przygotowuje projekty wyjaśnień i opinii w zakresie funkcjonowania Funduszu i dofinansowania ze środków rządowych zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie infrastruktury drogowej; diagnozuje problemy w funkcjonowaniu przepisów ustawy o Funduszu; przygotowuje informacje dla Rady Ministrów o funkcjonowaniu przepisów ustawy o Funduszu i wskazuje propozycje zmian legislacyjnych
 • Prowadzi analizy finansowe na potrzeby sporządzenia wieloletnich prognoz przepływów finansowych Funduszu

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych

 

Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

• zagrożenie korupcją

• UMOWA NA ZASTĘPSTWO

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Informacja o metodach naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert
• możliwość przeprowadzenia testu wiedzy merytorycznej
• rozmowa kwalifikacyjna (możliwość przeprowadzenia rozmowy przez Skype lub inny darmowy komunikator możliwy do zainstalowania na telefonie)

Po zakończeniu naboru oferty złożone przez kandydatów/kandydatki, którzy nie zostali zatrudnieni oraz sprawdziany wiedzy i umiejętności przeprowadzone w ramach naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.

Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej:

• https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nabor-w-sluzbie-cywilnej-z-wylaczeniem-stanowisk-wyzszych

Osoby zakwalifikowane będą informowane telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Znajomość regulacji dotyczących sektora drogowego
 • Znajomość regulacji dotyczących finansów publicznych i jednostek samorządów terytorialnych
 • Znajomość funkcjonowania administracji publicznej
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Dokumenty należy złożyć do: 2021-03-08
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6; 00-928 Warszawa

Dokumenty, z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy DDP-18/21”, należy przesłać lub złożyć w siedzibie MI w Kancelarii Głównej w godzinach 9:30 – 16:00

Przegląd ofert pracy

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Przeglądając tę stronę, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Zapomniałeś hasło

Udostępnij