Opis stanowiska pracy

Izba Administracji Skarbowej w Opolu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent w Referacie Wsparcia Zarządzania

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzoruje obsługę i weryfikację wniosków o założenie kont, nadaje, modyfikuje lub odbiera uprawnienia użytkownikom w zakresie aplikacji centralnych i lokalnych. Współpracuje z CIRF w zakresie monitorowania działania i wdrażania aplikacji centralnych i lokalnymi. Aktualizuje i weryfikuje bazy uprawnień użytkowników aplikacji lokalnych i centralnych,
 • wspomaga Dyrektora Izby w kształtowaniu procesów zarządczych w podległych urzędach, w szczególności w zakresie kontroli zarządczej, zarządzania strategicznego, zarządzania procesami, zarządzania zmianą. Prowadzi sprawy dotyczące struktury organizacyjnej Izby i podległych urzędów. Prowadzi sprawy dotyczące tworzenia i nadzorowania systemu prawa wewnętrznego,
 • prowadzi statystyki, sprawozdawczość i analizę dotyczącą strategicznych obszarów działania Izby poprzez koordynowanie, nadzorowanie i ocenę prawidłowości danych przedkładanych przez podległe urzędy oraz w oparciu o dane gromadzone w hurtowniach danych,
 • koordynuje działania dotyczące zarządzaniem upoważnieniami. Prowadzi rejestr upoważnień i pełnomocnictw. Nadzoruje nad porozumieniami zawieranymi przez Izbę. Organizuje, przygotowuje i obsługuje narady oraz spotkania służbowe kadry kierowniczej Izby. Prowadzi sprawy z zakresu współpracy z innymi organami i instytucjami oraz organizacjami, z wyłączeniem spraw należących do zakresu właściwości innych komórek. Współpracuje międzynarodowo, w tym w regionach przygranicznych oraz koordynacja działania Izby i podległych urzędów w tym zakresie, z wyłączeniem spraw należących do innych komórek,
 • przygotowuje i prowadzi szkolenia i instruktaże dla pracowników Izby, w tym świadczących pracę w podległych urzędach, w zakresie tematycznym dotyczącym komórki organizacyjnej,
 • redaguje zawartość strony intranetowej Izby oraz stron internetowych biuletynu informacji publicznej (BIP+) Izby w zakresie tematycznym obejmującym zadania realizowane przez komórkę organizacyjną.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

·      praca o charakterze administracyjno-biurowym,

·      zagrożenie korupcją,

·      częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

·      praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

·      warunki organizacyjno-techniczne stanowiska pracy i pomieszczeń właściwe dla osób niepełnosprawnych: podjazdy dla osób z niepełnosprawnością ruchową, drzwi wejściowe rozsuwane automatycznie, winda oraz możliwość zapewnienia asysty osobom niepełnosprawnym przez pracowników izby, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem: 77 454 00 67 do 70 lub 77 440 32 38, toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych na parterze,

·      brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym,

·      oświetlenie naturalne i sztuczne,

·      brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość stosownych przepisów prawa materialnego i proceduralnego
 • Umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office lub Open Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w korzystaniu z narzędzi służących do obsługi hurtowni danych
 • Komunikatywność
 • Zdolności analityczne
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Znajomość języka obcego (udokumentowana certyfikatem)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji
 • Oświadczenia kandydata urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r. dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami, którego wzór stanowi załącznik nr 13 do Instrukcji w sprawie określenia zasad i trybu naboru kandydatów do pracy w służbie cywilnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do służby celno-skarbowej zamieszczonej na stronie www.opolskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wewnętrzne procedury naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Dokumenty należy złożyć do: 2021-03-11
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Opolu
ul. Ozimska 19
45-057 Opole

Przegląd ofert pracy

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Przeglądając tę stronę, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Zapomniałeś hasło

Udostępnij