Job Description

Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent prawny w Biurze Prawnym

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji i postanowień Głównego Lekarza Weterynarii oraz pism procesowych w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, a także przygotowywanie odpowiedzi na skargi i wnioski;
 • opracowywanie opinii o projektach aktów prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa wewnętrznie obowiązującego (np. instrukcje Głównego Lekarza Weterynarii, zarządzenia Głównego Lekarza Weterynarii lub Dyrektora Generalnego) oraz przygotowywanie projektów takich aktów;
 • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawodawstwa weterynaryjnego i innych dziedzin prawa;
 • przygotowywanie stanowiska Głównego Lekarza Weterynarii na potrzeby udzielenia odpowiedzi na interpelacje i interwencje posłów i senatorów;
 • przygotowywanie stanowiska Głównego Lekarza Weterynarii w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości;
 • opracowywanie projektów umów cywilnoprawnych zawieranych przez Głównego Lekarza Weterynarii lub Dyrektora Generalnego GIW;
 • rozpowszechnianie w Inspektoracie informacji o krajowych aktach prawnych oraz publikacji dotyczących stosowania prawa;
 • prowadzenie rejestrów i zbiorów aktów prawa wewnętrznie obowiązującego wydawanych przez Głównego Lekarza Weterynarii lub Dyrektora Generalnego oraz porozumień Głównego Lekarza Weterynarii z jednostkami krajowymi.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera oraz urządzeń techniki biurowej (kserokopiarka, skaner, niszczarka). Praca wykonywana w pozycji przemiennej na terenie Głównego Inspektoratu Weterynarii lub na zewnątrz (delegacje). Miejsce i otoczenie organizacyjno–techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na IV lub V piętrze w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Wspólnej 30. Ze względu na konstrukcję budynku – okna w pomieszczeniach biurowych na V piętrze zamontowane są w połaciach dachowych. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez: zapewnienie odpowiedniej szerokości drzwi i ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, dostosowanie toalet. Platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru oraz przy wejściu do budynku od ul. Żurawiej. Budynek może stwarzać problemy komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wzór oświadczeń i klauzula informacyjna dla kandydata do pobrania ze strony www.wetgiw.gov.pl > Inspekcja Weterynaryjna > Praca > Informacja o wymaganych dokumentach i oświadczeniach.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Wiedza: znajomość przepisów postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe

 • Wiedza: znajomość przepisów postępowania sądowo-administracyjnego;
 • Umiejętności: bardzo dobrej organizacji pracy własnej, pracy pod presją czasu i właściwej argumentacji.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Przegląd ofert pracy

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Przeglądając tę stronę, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Zapomniałeś hasło

Udostępnij