Opis stanowiska pracy

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

sekretarz Kierownictwo

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie terminarza spotkań, ewidencji spraw Szefa WSzW
 • Redagowanie i wykonywanie pism oraz sporządzanie protokołów z odpraw kadry kierowniczej
 • Przygotowywanie i obsługiwanie spotkań służbowych, konferencji i odpraw Szefa WSzW;
 • Organizowanie i rozliczanie podróży służbowych Szefa WSzW
 • Udzielanie informacji oraz obsługa interesantów sztabu osobiście, telefonicznie oraz mailowo

Warunki pracy

  • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 

  • stanowisko wyposażone w komputer i inne urządzenia informatyczne,

 

  • oświetlenie sztuczne i naturalne,

 

  • budynek nieprzystosowany dla osób z trudnością poruszania się,

 

  • brak wind (budynek dwupiętrowy) – brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Oferty otrzymane po terminie, niekompletne, niespełniające wymagań formalnych i niezbędnych – nie będą rozpatrywane. Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o terminach kolejnego etapu naboru. Kolejnym etapem naboru będzie sprawdzenie umiejętności pracy z komputerem, rozmowa kwalifikacyjna. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w administracji lub pracy biurowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych: komputer, fax, skaner, kserokopiarka
 • umiejętność pracy z pakietem Ms Office
 • wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego umożliwiającego uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli „poufne”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe

 • Sekretarz z uwagi na kontakty z interesantami, powinien posiadać wiedzę w zakresie funkcjonowania wojewódzkiego sztabu wojskowego oraz podległych jednostek organizacyjnych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Dokumenty należy złożyć do: 2021-03-03
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
ul. Potulicka 3
70-952 Szczecin

Przegląd ofert pracy

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Przeglądając tę stronę, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Zapomniałeś hasło

Udostępnij