Opis stanowiska pracy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw obsługi kancelaryjno-organizacyjnej w Zespole do spraw obsługi organizacyjnej i informatyki

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi ewidencje pism wpływających i wychodzących w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, przedkłada korespondencję do dekretacji w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów.
 • Przygotowuje do wysyłki korespondencję wychodzącą przedkładaną przez pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz dokonuje wysyłki dokumentów za pośrednictwem platformy ePUAP w celu zapewnienia terminowego załatwiania spraw.
 • Zgodnie z dekretacją niezwłocznie przekazuje pracownikom dokumenty oraz informacje w celu wsparcia poprawnego i terminowego załatwiania spraw.
 • Przygotowuje i prowadzi postepowanie zmierzające do zawarcia umowy na obsługę pocztową oraz nadzoruje realizację tej umowy w celu zapewnienia przesyłania korespondencji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Przygotowuje i prowadzi postepowanie zmierzające do zawarcia umowy na dostawę materiałów biurowych oraz nadzoruje realizację tej umowy w celu zapewnienia pracownikom stałej dostępności materiałów niezbędnych do wykonywania pracy.
 • Składa zamówienia na pieczątki i pieczęcie stosowane w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz prowadzi rejestr stosowanych w jednostce pieczątek i pieczęci w celu zaopatrzenia pracowników w wymagane przepisami pieczątki.
 • Uczestniczy w przyjmowaniu dokumentacji oddawanej do Archiwum Zakładowego przez pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie w celu wypełniania obowiązków określonych w obowiązujących przepisach regulujących postępowanie z dokumentacją w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie.
 • Uczestniczy w przeprowadzaniu skontrum zasobu archiwalnego zgromadzonego w Archiwum Zakładowym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie w celu wypełniania obowiązków określonych w obowiązujących przepisach regulujących postępowanie z dokumentacją w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Warunki pracy

– Praca o charakterze administracyjno-biurowym w pozycji siedzącej, wymuszonej, obciążającej układ mięśniowo-szkieletowy, konieczność koncentracji uwagi podczas wykonywanej pracy, opracowywanie dokumentów, praca i czynności koncepcyjne, obciążenie wzroku związane z pracą przy monitorach ekranowych.

 

– Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym.

 

– Praca przy komputerze w pozycji siedzącej wymagającej wysiłku statycznego.

 

– Na stanowisku występuje stres związany z zachowaniem terminów i obsługą klientów zewnętrznych tj. obywateli, przedstawicieli organów samorządowych. Praca pod presją czasu.

 

– Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,drukarka,skaner,kserokopiarka,niszczarka dokumentów).

 

– Obiekt przy ul. T.Firlika 20 w Szczecinie, niebędący własnością RDOŚ, dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (winda),

 

– W budynku brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

 

– Pomieszczenia biurowe RDOŚ oraz stanowiska pracy Wydziałów w Szczecinie, znajdują się na I pietrze budynku 5 piętrowego (biurowiec).

 

– Stanowisko pracy wyposażone jest  w monitor ekranowy, komputer, wspólną drukarkę, telefon, kserokopiarkę sieciową znajdującą się w korytarzu firmy.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

W ofercie należy podać dane kontaktowe m.in. adres e-mail, numer telefonu.

 

– Wymagane dokumenty i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.                                                                                                                                                Wzór – Wzór oświadczeń wymaganych w procedurze konkursowej w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie –  zamieszczono na stronie BIP RDOŚ http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/wzory-oswiadczen

 

– Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

 

– Oferujemy zatrudnienie na podstawie art. 35 ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r.

 

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w pracy w administracji publicznej w obszarze obsługi kancelaryjnej i organizacyjnej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • • Umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej, • systematyczność, sumienność • umiejętność pracy w zespole • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych, • komunikatywność, • asertywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe

 • kurs archiwalny I stopnia

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Dokumenty należy złożyć do: 2021-03-15
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ul. Firlika 20; 71 – 637 Szczecin
z dopiskiem – st. inspektor (Kancelaria)

Przegląd ofert pracy

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Przeglądając tę stronę, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Zapomniałeś hasło

Udostępnij