Opis stanowiska pracy

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw kontroli zewnętrznej i wewnętrznej w Wydziale Kontroli

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uczestniczy w zewnętrznych kontrolach w nadzorowanych lub podległych Wojewodzie Zachodniopomorskiemu podmiotach.
 • Bierze udział w kontrolach wewnętrznych w wydziałach i biurach ZUW.
 • Weryfikuje terminowość i sposób wykorzystania przekazanych kontrolowanym jednostkom zaleceń, wniosków i uwag zawartych w wystąpieniach pokontrolnych.
 • Opracowuje zestawienia i analizy dotyczące prowadzonych czynności kontrolnych.

Warunki pracy

  • jedno oraz kilkudniowe wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub samochodem służbowym – prowadzenie kontroli w jednostkach mających siedzibę w województwie zachodniopomorskim

 

  • w siedzibie urzędu praca o charakterze administracyjno-biurowym, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej

 

  •  obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 

  •  oświetlenie dzienne i sztuczne

 

  •  stanowisko pracy znajduje się na III piętrze budynku ZUW

 

  •  w budynku urzędu znajduje się winda (brak podjazdów)

 

  •  urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, niektóre przystosowane dla osób niepełnosprawnych

 

  • warunki w kontrolowanych podmiotach mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

1 ETAP Złożenie oferty przez kandydata

 

  • Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą zakwalifikowane,

 

  •  Oferty należy składać w zaklejonych kopertach,

 

  • Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

 

2 ETAP Analiza ofert pod kątem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu

 

  •  Oferty nie zawierające dokumentów wskazanych w treści ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych,

 

  •  Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań niezbędnych w postaci m.in. wykształcenia, doświadczenia zawodowego/stażu pracy lub wymaganego przeszkolenia czy specjalizacji nie zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji.

 

3 ETAP Kontakt z kandydatami spełniającymi stawiane przez nas wymagania

 

  • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub           e-mailem,

 

  •  Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie,

 

  • Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w Biurze Organizacji  i Kadr w budynku urzędu w Szczecinie, pok. 279 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

 

4 ETAP Udział wyłonionych kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym

 

5 ETAP Finalna decyzja i informacja zwrotna

 

  •  Kontakt telefoniczny z kandydatem wyłonionym do zatrudnienia

 

  •  Zamieszczenie wyniku naboru na stronie BIP KPRM oraz stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl  w zakładce „Praca – wyniki naborów na wolne stanowiska w służbie cywilnej”.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze kontroli lub w administracji lub pracy biurowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustaw: o kontroli w administracji rządowej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Prawo przedsiębiorców, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office
 • samodzielność, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Dokumenty należy złożyć do: 2021-03-08
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Biuro Organizacji i Kadr, pok. 283 ul. Wały Chrobrego 4,
70-502 Szczecin
z dopiskiem: „oferta zatrudnienia nr 14”

Przegląd ofert pracy

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Przeglądając tę stronę, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Zapomniałeś hasło

Udostępnij