Opis stanowiska pracy

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista w Wydziale Inspekcji i Kontroli

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w w tym przygotowywanie projektów decyzji i postanowień
 • Prowadzenie rejestrów oraz ewidencji
 • Sporządzanie planów kontroli i okresowych sprawozdań z działalności wydziału
 • Współpraca z innymi wydziałami i organami
 • Udział w czynnościach inspekcyjno – kontrolnych
 • Prowadzenie samochodu służbowego
 • Rozpatrywanie skarg i wniosków
 • Archiwizowanie akt sprawy wydziału w wersjach papierowych i elektronicznych
 • Sporządzanie analiz i ocen działalności powiatowch organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno – budowlanej
 • Prowadzenie strony internetowej wydziału

Warunki pracy

Praca biurowa, kontrolna w terenie, prowadzenie samochodu służbowego Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Pomieszczenia biurowe WINB zlokalizowane na IV piętrze budynku ZUW w Szczecinie – wejście po schodach

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dodatkowe informacje pod nr tel. 91 4303366, 91 4303363 Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
praca administracyjno – biurowa

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Wiedza o funkcjonowaniu administracji publicznej i znajomość procedur administracyjnych
 • Umiejętność sprawnej organizacji pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odpowiedzialność
 • Obsługa komputera
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe

 • mile widziane doświadczenie w archiwizowaniu dokumentów lub znajomość przepisów związanych z archiwizowaniem dokumentów

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów poświadczających posiadane uprawnienia i kwalifikacje
 • kopie świadectw pracy

Dokumenty należy złożyć do: 2021-03-15
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

Dokumenty można składać również za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Przegląd ofert pracy

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Przeglądając tę stronę, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Zapomniałeś hasło

Udostępnij