Opis stanowiska pracy

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista w Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowuje zbiorczy plan sieci podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i przedstawia do zatwierdzenia przełożonym, w szczególności poprzez:
 • – analizę stanu istniejącej i planowanej sieci podmiotów ratowniczych KSRG i ich potencjału ratowniczego w zakresie podstawowym i specjalistycznym we współpracy ze specjalistami nadzorującymi poszczególne dziedziny ratownictwa
 • – określenie zbioru podmiotów ratowniczych KSRG, opiniowanie wniosków o włączeniu lub wyłączeniu jednostek z KSRG
 • – aktualizację wykazu podmiotów KSRG
 • Prowadzi nadzór nad budżetem finansowym biura, planuje i rozlicza wydatki
 • Bierze udział w opracowywaniu projektów aktów prawnych, regulaminów, wytycznych i zasad z zakresu właściwości wydziału
 • Bierze udział w opracowywaniu oraz aktualizacji zasad i procedur ratowniczych
 • Analizuje funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych oraz rozwiązania funkcjonujące za granicą
 • Opracowuje materiały w zakresie zleconym przez Komendanta Głównego PSP lub Szefa Obrony Cywilnej Kraju na posiedzenia Sejmu i Senatu RP, komisjach sejmowych i senackich, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kolegium Komendanta Głównego, Szefa Obrony Cywilnej Kraju oraz innych organów administracji publicznej
 • Bierze udział w pracach zespołów zadaniowych i komisjach powoływanych przez Komendanta Głównego PSP lub prowadzonych przez Dyrektora KCKRiOL
 • Sprawuje zastępstwo za pracownika obsługującego sekretariat (w przypadku jego nieobecności)
 • Współuczestniczy w archiwizacji dokumentacji wydziału

Warunki pracy

Miejsce pracy znajduje się przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie na terenie kompleksu administracyjno-koszarowego.

Urząd usytuowany w dwóch budynkach. Jeden z nich dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, drugi zawiera bariery architektoniczne: brak podjazdu, ruchomej platformy do transportu wózka, windy, pomieszczenia higienicznosanitarne nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Proponowana praca w budynku administracyjno-biurowym na trzecim piętrze w przystosowanym obiekcie. Stanowisko pracy wyposażone w sprzęt komputerowy i telefon. Praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym, powyżej 4 godzin dziennie przy komputerze. Konieczność przemieszczania się pomiędzy budynkami.

Kontakty zewnętrzne z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, komendami wojewódzkimi PSP.

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
w jednostkach organizacyjnych PSP lub innej jednostce organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
 • Znajomość ustawy o ochronie przeciwpożarowej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Kompetencje miękkie: doskonała organizacja czasu pracy, systematyczność, skrupulatność, i samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu oraz radzenia ze stresem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe

 • Dobra znajomość Excela

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Biuro Kadr i Organizacji
ul. Podchorążych 38
00-463 Warszawa

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM.    

Przegląd ofert pracy

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Przeglądając tę stronę, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Zapomniałeś hasło

Udostępnij