Opis stanowiska pracy

Krajowa Informacja Skarbowa

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

asystent do spraw udzielania – w ramach dostępnych kanałów komunikacji – informacji w zakresie prawa podatkowego i/lub celnego w Szóstym Wydziale Obsługi Klienta KIO6

43-300 Bielsko-Biała T. Sixta 17

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udziela odpowiedzi na pytania z zakresu prawa podatkowego i/lub celnego, w ramach dostępnych kanałów komunikacji, w celu pomocy klientom w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i/lub celnych,
 • monitoruje wydane interpretacje indywidualne oraz inne wybrane źródła wiedzy, które dotyczą przepisów prawa podatkowego i/lub celnego, w celu ich wykorzystania w trakcie udzielania informacji, dokształcania i doskonalenia swoich umiejętności oraz ujednolicania informacji podatkowej i/lub celnej,
 • opracowuje i aktualizuje karty bazy wiedzy Krajowej Informacji Skarbowej, w tym karty Poradnika Pytań i Odpowiedzi, w celu wykorzystania w trakcie udzielania informacji, dokształcania i doskonalenia swoich umiejętności oraz ujednolicania informacji podatkowej i/lub celnej,
 • sygnalizuje przełożonemu rozbieżności interpretacyjne w zakresie udzielanych odpowiedzi w celu ujednolicenia stanowiska.

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:

  • stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie,
  • wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: 3858,69 zł brutto,
  • dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”),
  • nagrody jubileuszowe,
  • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
  • rewelacyjna lokalizacja w centrum Torunia,
  • ciekawe godziny pracy ustalane harmonogramami: 7.00‑15.00, 8.00‑16.00 oraz 10.00‑18.00,
  • otwartą i przyjazną atmosferę w pracy,
  • pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
  • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie,
  • możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
  • możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

  • obsługa klienta zewnętrznego,
  • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
  • podstawowe wyposażenie na stanowisku: komputer, telefon, drukarka.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

  • praca w budynku IX piętrowym, przestrzeń pracy KIS: pierwsza kondygnacja budynku
   (-1) oraz I piętro,
  • budynek wyposażony w dźwig osobowy,
  • wejście główne posiada podjazd zewnętrzny dla osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku,
  • w budynku, brak węzła sanitarnego przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku,
  • miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej,
  • budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych niewidomych i głuchoniemych.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Osoba podejmująca zatrudnienie w służbie cywilnej nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności oraz podlega innym ograniczeniom, o których mowa w art. 4 w związku z art. 2 pkt 2b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej, przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2019 r., poz. 2399).

O terminie i sposobie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu będą informowani w terminie późniejszym.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w niniejszym ogłoszeniu.

Oferty złożone po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. CV, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie.

Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.+48 33 472 79 64.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność prostego i precyzyjnego formułowania odpowiedzi,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe

 • rzetelność,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wg wzoru umieszczonego na stronie BIP Krajowej Informacji Skarbowej (http://www.kis.gov.pl/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen),
 • oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 430 ze zm.) – obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. Wzór oświadczenia opublikowano w Dz. U. z 2017 r. poz. 423 oraz udostępniono do pobrania na stronie BIP Krajowej Informacji Skarbowej (http://www.kis.gov.pl/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen),
 • CV, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Dokumenty należy złożyć do: 2021-10-04
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Krajowa Informacja Skarbowa
ul. T. Sixta 17
43-300 Bielsko-Biała
z dopiskiem „oferta pracy – asystent KIO6 – VAT 85083 zastępstwo”

–w siedzibie Krajowej Informacji Skarbowej w Bielsku-Białej,ul. T. Sixta 17 jest wystawiona skrzynka na dokumenty dla klientów,do której kandydaci mogą składać oferty–bez otrzymania potwierdzenia wpływu,
–nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym–oferty prosimy przesyłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej
ePUAP: /KIS/SkrytkaESP

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM.    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
28/09/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
Przegląd pracy
Strona używa plików Cookies, pliki te potrzebne są do poprawnego jej działania, więcej dowiesz się na stronie polityka prywatności.

Zaloguj się

Zapisz się

Zapomniane hasło

Dzielić