Opis stanowiska pracy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

Regionalny Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw informacji przestrzennej w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

40-127 Katowice Pl. Grunwaldzki 8-10

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • tworzy i uzupełniana bazy danych na podstawie pozyskiwanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach dokumentacji zasobów, tworów i składników przyrody oraz obsługuje infrastrukturę baz danych w tym Geoportalu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach;
 • weryfikuje i aktualizuje dane przestrzenne o występowaniu siedlisk i gatunków podlegających ochronie oraz granic form ochrony przyrody, w tym prowadzi i aktualizuje rejestr form ochrony przyrody;
 • przygotowuje dane na potrzeby udostępniania informacji publicznej i informacji o środowisku w zakresie danych przyrodniczych;
 • sporządza mapy na potrzeby zadań realizowanych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach oraz analizy przestrzenne w zakresie lokalizacji inwestycji i zamierzeń w odniesieniu do chronionych zasobów przyrodniczych;
 • dokonuje oceny wpływu zamierzeń/przedsięwzięć/inwestycji na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000.

Warunki pracy

  • praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, częściowo związana z wyjazdami w teren;
  • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;
  • stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na III piętrze z dostępem do światła dziennego;
  • obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);
  • kontakt z klientem zewnętrznym;
  • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W przypadku osób, które podejmują pierwszy raz pracę w służbie cywilnej w myśl art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oferujemy umowę o pracę na czas określony (12 miesięcy), a po jej zakończeniu po spełnieniu przesłanek zawartych w art. 35 ust. 2 (ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej) zawarcie umowy na czas nieokreślony.

Oferujemy:
– stabilną pracę w jednostce administracji państwowej,
– otwarte i przyjazne środowisko pracy,
– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
– regularne i terminowo wypłacane wynagrodzenie,
– dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat), od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
– „trzynaste” wynagrodzenie,
– możliwość rozwoju.

Oświadczenia, klauzulę informacyjną prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na naszej stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/oswiadczenia-dla-kandydatow-na-wolne-stanowiska-w-sluzbie-cywilnej

Oświadczenia, klauzula informacyjna powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Prosimy o podawanie nr telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefoniczne lub drogą elektroniczną. Prosimy o sprawdzanie skrzynek e-mail.

Oferty można odbierać w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowane na jednym z kierunków: biologia, leśnictwo, ochrona środowiska, geodezja i kartografia, geologia lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w instytucjach ochrony środowiska lub ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej lub instytucjach/podmiotach na stanowisku związanym z wykorzystywaniem systemów informacji przestrzennej GIS

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustaw: o ochronie przyrody; Kodeks postępowania administracyjnego; o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • znajomość obsługi komputera, oprogramowania bazodanowego oraz GIS w szczególności w zakresie: środowiska Quantum GIS (preferowane), ArcGIS; baz danych SQL (postgresql); narzędzi opensource związanych z publikacją danych przestrzennych (geoserver); podstawy znajomości obsługi serwerów opartych na systemach Windows Server; dobra znajomość EXCEL, WORD;
 • właściwa organizacja pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • kreatywność, rzetelność, dokładność, terminowość;
 • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Dokumenty należy złożyć do: 2021-10-15
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
Plac Grunwaldzki 8-10,
40-127 Katowice
III piętro, sekretariat pok. nr 302
z dopiskiem ,,Oferta pracy – główny specjalista ds. informacji przestrzennej.”

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM.    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
05/10/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
Przegląd pracy
Strona używa plików Cookies, pliki te potrzebne są do poprawnego jej działania, więcej dowiesz się na stronie polityka prywatności.

Zaloguj się

Zapisz się

Zapomniane hasło

Dzielić