Opis stanowiska pracy

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw gospodarowania nieruchomościami w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa

20-914 Lublin ul. Spokojna 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi nadzór i kontrolę zadań z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przez starostów wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, w tym opracowuje projekty zarządzeń wojewody jako formy wyrażenia zgody na obrót nieruchomościami Skarbu Państwa,
 • prowadzi bezpośredni nadzór nad grobami i cmentarzami wojennymi, w tym dokonuje podziału środków finansowych z budżetu Wojewody Lubelskiego dla jednostek samorządu terytorialnego,
 • prowadzi sprawy związane z nadzorem Wojewody nad realizacją zadań wynikających z ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • prowadzi sprawy związane z reprezentowaniem Skarbu Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami położonymi na obszarze Pomników Zagłady i ich stref ochronnych,
 • prowadzi rejestr obiektów grobownicta wojennego.

Warunki pracy

–         praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,

–         praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym,

–         większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych, praca z klientem,

–         praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,

–         praca w niewielkich pokojach biurowych,

–         praca w siedzibie urzędu, możliwe również wyjazdy służbowe (w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych),

–         praca z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach i budynkach Urzędu oraz poza nimi,

–         brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich, drzwi o odpowiedniej szerokości,

–         brak oznaczeń dla osób niewidomych,

–         brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
– jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym telefonicznie (lub meilowo – jeżeli nie podałeś nr telefonul).

– list motywacyjny winien być opatrzony numerem ogłoszenia i wraz z kompletem wymaganych dokumentów złożony w zaklejonej kopercie, a numer oferty powinien być zamieszczony także na kopercie,

– termin i miejsce postępowanie (nie później niż 7 dni przed podjęciem czynności) oraz wyniku postępowania opublikowane zostaną na stronie: http://luwwlublinie.bip.gov.pl/, w załącznikach do oferty,

– dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane,

– rekomendujemy zapoznanie się z zakładką ZASADY REKRUTACJI.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w pracy administracyjnej lub 1 rok w obszarze związanym z orzecznictwem w zakresie gospodarki nieruchomościami,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów ustaw: o gospodarce nieruchomościami, kodeks cywilny, przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, Kpa oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe

 • wiedza w zakresie wyceny nieruchomości oraz zarządzania nieruchomościami,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • asertywność, sumienność, dokładność,
 • umiejętność nawiązywania kontaktu z klientami,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce, w tym korzystania z orzecznictwa sądowego.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Dokumenty należy złożyć do: 2021-10-20
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Biuro Organizacji, Kadr i Budżetu Urzędu
Oddział Zarządzania Zasobami Ludzkimi, pok. 105
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM.    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
27/09/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
Przegląd pracy
Strona używa plików Cookies, pliki te potrzebne są do poprawnego jej działania, więcej dowiesz się na stronie polityka prywatności.

Zaloguj się

Zapisz się

Zapomniane hasło

Dzielić