Opis stanowiska pracy

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw postępowań administracyjnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego prowadzonych w Zespole w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej

40-032 Katowice ul. Jagiellońska 25

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi postępowania administracyjne w oparciu o obowiązujące przepisy prawa krajowego oraz przepisy wspólnotowe w sprawach dotyczących ustalenia uprawnień do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczenia „za życiem”.
 • Prowadzi postępowania administracyjne na wniosek organów właściwych – ustala czy i w jakim okresie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
 • Udziela klientom informacji oraz wyjaśnień na temat dokumentacji w sprawach z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
 • Współpracuje z innymi krajami w ramach Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego.
 • Prowadzi korespondencję ze stronami postępowań, instytucjami krajowymi oraz właściwymi instytucjami zagranicznymi, aby uzyskać informacje (dane) niezbędne do ustalenia uprawnień do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczenia „za życiem”.
 • Weryfikuje oraz wprowadza dane do bazy w programie do obsługi świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego.
 • Opracowuje dokumentację do wniosków o świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze oraz świadczenie „za życiem” rozpatrywanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

Warunki pracy

Stanowisko pracy w siedzibie Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej (pomieszczenia biurowe na IV piętrze). Budynek przy ul. Powstańców 41 a – bez barier architektonicznych, wyposażony w windę osobową, drzwi odpowiedniej szerokości, umożliwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich, odpowiednio dostosowane toalety. Wejście do budynku wyposażone w podjazd. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Zagrożenie korupcją. Kontakty zewnętrzne z klientami indywidualnymi, z Ośrodkami Pomocy Społecznej, z Urzędami Gmin/Miast, właściwymi instytucjami zagranicznymi.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

  • w przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia podpisz własnoręcznie i prześlij w formie skanów
  • wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu:
   https://suw.bip.gov.pl/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.html
  • do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego
  • nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy
  • zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca
  • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu)
  • w przypadku wysłania dokumentów przez ePUAP lub drogą mailową decyduje data wpływu do urzędu
  • załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane
  • informację o zakwalifikowaniu Cię do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie przekażą Ci pracownicy Biura Organizacyjno-Budżetowego z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostały przez Ciebie wskazane
  • oferty kandydatów/kandydatek będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata/wybranej kandydatki w naborze. W okresie tym, jeśli brałeś udział w procedurze naboru masz prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone
  • dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, możesz uzyskać telefonicznie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej na stanowiskach urzędniczych lub/i w pracy biurowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustaw: o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe

 • znajomość języków obcych: język angielski na poziomie komunikatywnym
 • znajomość ustawy: o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 • znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29.04.2004 roku w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (tytuł I, II, III – rozdział 8 oraz tytuł V)
 • myślenie analityczne, orientacja na klienta

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • CV i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. postępowań administracyjnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego prowadzonych w Zespole – zastępstwo w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o służbie cywilnej

Dokumenty należy złożyć do: 2021-10-21
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Aplikuj mailowo na adres: rekrutacja@katowice.uw.gov.pl, w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 85366 / 07.10.2021
lub w formie papierowej na adres:
Śląski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellońska 25, 40 – 032 Katowice (skrzynkę podawczą udostępniono przy wejściu do budynku) z dopiskiem ,,Oferta pracy – ds. postępowań administracyjnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego prowadzonych w Zespole”
Dokumenty aplikacyjne można również wysłać przez ePUAP
Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM.    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
06/10/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
Przegląd pracy
Strona używa plików Cookies, pliki te potrzebne są do poprawnego jej działania, więcej dowiesz się na stronie polityka prywatności.

Zaloguj się

Zapisz się

Zapomniane hasło

Dzielić