Opis stanowiska pracy

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

kierownik oddziału do spraw kierowania i organizacji pracy dyspozytorni medycznej w Oddziale Dyspozytorni Medycznej w Gdańsku, Wydział Państwowego Ratownictwa Medycznego

80-810 Gdańsk Ul. Okopowa 21/27

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizuje i kieruje pracą dyspozytorni medycznej, w tym opracowuje szczegółowy sposób funkcjonowania dyspozytorni medycznej, zapewnia ciągłość jej funkcjonowania oraz organizacji pracy dyspozytorów medycznych
 • nadzoruje pracę dyspozytorów medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu przeprowadzania rozmów, decyzji podejmowanych w zakresie dysponowania oraz odmów zadysponowania zespołów ratownictwa medycznego, obsługi zdarzeń, w tym zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych
 • przygotowuje, weryfikuje i aktualizuje wykazy oraz opracowania niezbędne podczas realizacji zadań przez dyspozytorów medycznych
 • opracowuje i aktualizuje plany postępowania w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej przyjmowanie i obsługę powiadomień o zdarzeniach i zgłoszeniach alarmowych
 • dokonuje oceny sposobu realizacji zadań przez dyspozytorów medycznych na podstawie formularza oceny pracy dyspozytora medycznego, uwzględniającego kryteria oceny pracy dyspozytora medycznego
 • koordynuje realizację zadań w zakresie utrzymania i funkcjonowania Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego w rejonie operacyjnym
 • opracowuje założenia dotyczące finansowania dyspozytorni medycznej oraz wsparcia psychologicznego dyspozytorów medycznych na kolejny rok budżetowy
 • rozpatruje zażalenia, skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania dyspozytorni medycznej

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

  • praca administracyjno-biurowa
  • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)
  • praca pod presją czasu  w sytuacjach stresowych

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

  • na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
  • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
  • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
  • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
– stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: wyższe co najmniej studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub co najmniej tytuł zawodowy licencjata wymagany dla ratownika medycznego

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
w zakresie realizacji zadań na stanowisku dyspozytora medycznego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • szczególne uprawnienia: w przypadku studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo niezbędne jest posiadanie kwalifikacji wymaganych dla pielęgniarki systemu
 • znajomość ustaw: o Państwowym Ratownictwie Medycznym, o systemie powiadamiania ratunkowego, o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, o ochronie danych osobowych, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, w tym ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie szczególnych uprawnień
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • w przypadku przekazania dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność konieczne jest dołączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o służbie cywilnej.

Dokumenty należy złożyć do: 2021-09-24
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Punkt przyjęć korespondencji w holu budynku Urzędu przy wejściu „B” ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
Na kopercie i liście motywacyjnym należy umieścić dopisek: 52/21.

Dokumenty można składać elektronicznie wyłącznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) urzędu utworzoną na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Zasady dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych dostępne są na stronie BIP urzędu w zakładce „Dla klienta >Doręczanie dokumentów elektronicznych”.

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM.    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
13/09/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
Przegląd pracy
Strona używa plików Cookies, pliki te potrzebne są do poprawnego jej działania, więcej dowiesz się na stronie polityka prywatności.

Zaloguj się

Zapisz się

Zapomniane hasło

Dzielić