Opis stanowiska pracy

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

młodszy specjalista do spraw płac w Biurze Kadr, Płac i Budżetu

90-926 Łódź Piotrkowska 104

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wyliczanie wynagrodzeń pracownikom Urzędu wynikających ze stosunku pracy
 • obsługa płacowa pracowników i osób współpracujących z Urzędem, z którymi zostały zawarte umowy cywilnoprawne oraz osób uczestniczących w posiedzeniach komisji
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu wynagrodzeń oraz sporządzanie miesięcznych informacji o poniesionych kosztach z tytułu wynagrodzeń
 • miesięczne rozliczenie pobranych zaliczek na podatek dochodowy od pracowników i współpracowników Urzędu oraz dokonywanie rocznego naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych celem przekazywania danych do Urzędu Skarbowego
 • obsługa systemu bankowości elektronicznej „NBE”, obsługa systemu Kadry-Płace, obsługa programu „Płatnik”
 • wyliczanie wynagrodzeń na druku Rp-7 dla osób odchodzących na emeryturę lub rentę oraz sporządzanie rocznych informacji dla organów rentowych celem przekazania danych do ZUS-u. Sporządzanie korekt dokumentów rozliczeniowych ZUS w związku z przekroczeniem rocznej podstawy składek na ubezpieczenie społeczne celem ustalenia nadpłat składek emerytalno-rentowych
 • sporządzanie list dofinansowań do wypoczynku pracowników, emerytów, rencistów i ich dzieci, zapomóg oraz wszelkich innych świadczeń refundowanych z ZFŚS. Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych z ZFŚS.

Warunki pracy

czynniki uciążliwe: zagrożenie korupcją, praca pod presją czasu, odpowiedzialność finansowa

Kontakty zewnętrzne:

kilka razy dziennie: kontakty telefoniczne oraz osobami współpracującymi z Urzędem – tj. ze zleceniobiorcami, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne: zlecenie, dzieło a także z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, z komornikami itp.

kilka razy w miesiącu: kontakty z komornikami-współdziałanie w zajęciu wynagrodzenia, kontakty telefoniczne z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych celem prowadzenia uzgodnień roboczych w naliczaniu składek ZUS-owskich oraz zasiłków

Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku – utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 3000 – 3200 zł + dodatek stażowy

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów (Dz. U. z 2021 r., poz.1233).

Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich „Wymaganych dokumentów i oświadczeń” nie podlega rozpatrzeniu.

W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.

Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 664-16-60 lub 42 664-16-52

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Biegła znajomość obsługi programów komputerowych: arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu. znajomość przepisów podatkowych, prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych,
 • umiejętności: analitycznego myślenia, odporność na czynniki stresogenne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie przepisów podatkowych, prawa pracy i systemu ubezpieczeń społecznych
 • obsługa systemu NBE, Kadry Płace, Płatnik

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Dokumenty należy złożyć do: 2021-09-29
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Punkt Obsługi Klienta bud.C
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
z dopiskiem Oferta pracy nr 84833

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM.    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
22/09/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
Przegląd pracy
Strona używa plików Cookies, pliki te potrzebne są do poprawnego jej działania, więcej dowiesz się na stronie polityka prywatności.

Zaloguj się

Zapisz się

Zapomniane hasło

Dzielić