Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/21/2721

Obowiązki:

Młodszy Specjalista do spraw ochrony środowiska w Dziale Inspekcji Delegatura we Włocławku.
Osoba na tym stanowisku:
– Bierze udział w planowaniu (zgłaszanie propozycji) i prowadzeniu kontroli podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie przypisanym do stanowiska.
– Bierze udział w przygotowywaniu dokumentów pokontrolnych (zarządzeń pokontrolnych, wystąpień, postanowień, decyzji administracyjnych) w zakresie przypisanym do stanowiska.
– Bierze udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych.
– Prowadzi pod nadzorem służbowym bazy danych i rejestry w zakresie przypisanym do stanowiska oraz wprowadza pod nadzorem informacje dotyczące kontroli do Informatycznego Systemu Wspierania Kontroli (ISWK).
– Bierze udział w podejmowaniu działań oraz przygotowywaniu propozycji odpowiedzi na skargi, wnioski i zgłoszenia interwencyjne.
– Bierze udział w przygotowywaniu danych do sprawozdań statystycznych i resortowych w zakresie przypisanym do
stanowiska.
– Współdziała pod nadzorem służbowym z organami ścigania, wymiaru sprawiedliwości oraz innymi organami w zakresie przypisanym do stanowiska.

Wymagania:

 

Wymagania konieczne:

Umiejętności i uprawnienia:

  • prawo jazdy kat. B
  • znajomość pakietu MS Office
  • obsługa urządzeń biurowych

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat), brak

Wymagania pożądane:

Języki:

  • angielski, w mowie – A2 – niższy średnio zaawansowany, w piśmie – A2 – niższy średnio zaawansowany
  • niemiecki, w mowie – A2 – niższy średnio zaawansowany, w piśmie – A2 – niższy średnio zaawansowany

Zawód:

  • Pozostali specjaliści do spraw ochrony środowiska (wymagany staż – lata: 0, miesiące: 6)

Pozostałe wymagania:

  • WYMAGANIA NIEZBĘDNE: wykształcenie wyższe; znajomość podstawowych przepisów z zakresu ochrony środowiska; znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska; znajomość procedur wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia; czynne prawo jazdy kategorii B; znajomość obsługi: pełnego pakietu MS Office, internetu, poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych; łatwość pisemnego formułowania wniosków, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, asertywność, umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu; posiadanie obywatelstwa polskiego; korzystanie z pełni praw publicznych; nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. WYMAGANIA DODATKOWE: wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska lub pokrewne; doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w obszarze ochrony środowiska lub doświadczenie (np. staż absolwencki) w służbach kontrolnych w obszarze ochrona środowiska lub w prowadzeniu postępowań dochodzeniowo- śledczych; znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

Miejsce pracy: Piekarska 16A, 87-800 Włocławek, powiat: m. Włocławek, woj: kujawsko-pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny

Staż pracy: lata: 0, miesiące: 6

Wymagane dokumenty: – CV i list motywacyjny.- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia. – Oświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów kat. B.- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)- Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. Aplikuj do: 27 września 2021Aplikuj mailowo na adres: kadry@wios.bydgoszcz.pl, w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 84361 / 14.09.2021 r. lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ogłoszenie nr 84361” na adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, ul. P. Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz.Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: (052) 376-17-35lub mailowego na adres: kadry@wios.bydgoszcz.plDokumenty należy złożyć do: 27.09.2021- Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.- Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze. Dodatkowe informacje:- Zakwalifikowanych do kolejnego etapu, powiadomimy telefonicznie lub mailowo.- Oferty składane elektronicznie – oświadczenia należy własnoręcznie podpisać, wstawić datę ich sporządzenia i dołączyć w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy o dostarczenie oryginałówtych oświadczeń (do wglądu).- Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zostaną zniszczone po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu można je odebrać, gdyż nie będą odsyłane.- Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.- Złożone dokumenty aplikacyjne zostaną zweryfikowane pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.- Na ofercie proszę koniecznie zaznaczyć numer ogłoszenia.- Kandydaci wybrani we wstępnym etapie procedury naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.- Oferty otrzymane po terminie oraz niespełniające wymagań formalnych i koniecznych nie będą rozpatrywane. Dotyczy to też uzupełniania ofert.- Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.Klauzula przetwarzanie danych osobowych:Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).- Administrator danych i kontakt do niego: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 85-018, Bydgoszcz ul. Piotra Skargi 2- Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wios.bydgoszcz.pl, telefon: 52 376-17-37.- Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniunaboru.- Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe kandydatów do pracy są powierzane (udostępniane) podmiotom, które w naszym imieniu obsługują informatycznie usługę. Odbiorcami danych kandydata wybranego w trakcie naboru do zatrudnienia będą również podmioty medyczne realizujące usługę badań wstępnych dla kandydatów do zatrudnienia.- Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, wktórych dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów oarchiwizacji- Uprawnienia:1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;4. prawo do usunięcia danych osobowych;- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych,podany powyżej;5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).- Podstawa prawna przetwarzania danych:1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.- Informacje o wymogu podania danych:Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbiecywilnej.Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać wdowolnym czasie.Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.- Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
16/09/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na okres próbny
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Analityka , Praca Nauka / Edukacja / Szkolenia
Przegląd pracy
Strona używa plików Cookies, pliki te potrzebne są do poprawnego jej działania, więcej dowiesz się na stronie polityka prywatności.

Zaloguj się

Zapisz się

Zapomniane hasło

Dzielić