Opis stanowiska pracy

Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

nadinspektor zakładów górniczych do spraw górniczych w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Lublinie

20-143 Lublin ul. Magnoliowa 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadza kontrole w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w tym dokonuje analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki oraz dokonuje rozpoznania stanu bezpieczeństwa pracy oraz wydaje decyzje z upoważnienia Dyrektora Urzędu, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganą dokumentacją.
 • Analizuje wnioski i dokumentacje w sprawach nabywania oraz używania i przechowywania materiałów wybuchowych do użytku cywlinego, przechowywania i użyuwania sprzętu strzałowego w zakładach górniczych w celu realizacji zadań organów nadzoru górniczego.
 • Analizuje plany ruchu, dodatki do tych planów w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej w celu przygotowania projektów decyzji Dyrektora Urzędu w powyższym zakresie.
 • Przeprowadza oględziny miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonuje analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakłądach, celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie.
 • Opracowuje projekty rocznych planów pracy, sprawozdania z ich realizacji, prowadzi statystyki i ewidencję zakładów górniczych oraz przygotowuje sprawozdania i informacje na temat podstawowej działalności Urzędu, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, celem właściwego dokumentowania pracy Urzędu.
 • Nadzoruje prowadzone akcje ratownicze w celu zapenienia właściwego ich przebiegu.

Warunki pracy

1. Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych, częściowo na powierzchni, częściowo pod ziemią – z przewagą kontroli wykonywanych pod ziemią, gdzie występują:

  • trudne warunki pracy pod ziemią i w terenie,
  • szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, temperatura, wilgotność, zapylenie),
  • narażenie na zagrożenia naturalne, podwyższone stężenia gazów niebezpiecznych,
  • narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,
  • obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych,
  • częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne,
  • nietypowe godziny pracy,
  • wyjazdy służbowe,
  • prowadzenie samochodu służbowego.

2. Sposób wykonywania zadań:

  • dojazd do zakładów górniczych w obrębie województwa lubelskiego i podlaskiego,
  • pokonywanie pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,
  • przemieszczanie się w wyrobiskach górniczych o zaniżonych wysokościach wymagających pozycji schylonych,
  • przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach, przebywanie w małych zamkniętych przestrzeniach, o słabym oświetleniu lub miejscach bez oświetlenia.

3. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

  • budynek, w którym znajdują się pomieszczenia Urzędu nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo (drugie piętro bez windy),
  • rejony objęte kontrolą nie są dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu górnictwo podziemne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
jako osoba dozoru o specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych lub w podmiocie wykonującym czynności w ruchu podziemnego zakładu górniczego lub w urzędach organów nadzoru górniczego w specjalności górniczej.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych
 • Znajomość zasad funkcjonownia administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów; znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państrwa; znajomość przepisów Prawa Geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi; znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego; znajomość Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw: o służbie cywilnej, o systemie oceny zgodności, o dozorze technicznym, o ochronie danych osobowych.
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe

 • Kurs specjalistyczny w zakresie techniki strzelniczej.
 • Stwierdzone kwalifikacje w podziemnych zakładach górniczych: kierownika ruchu zakładu górniczego lub kierownika działu: górniczego lub wentylacyjnego lub techniki strzałowej lub tąpań

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełenie wymagania niezbędnego w zakresie stwierdzonych kwalifikacji do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie kursu specjalistycznego w zakresie techniki strzelniczej
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie stwierdzonych kwalifikacji w podziemnych zakładach górniczych

Dokumenty należy złożyć do: 2021-10-19
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie
ul. Magnoliowa 2, 20-143 Lublin

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM.    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
28/09/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
Przegląd pracy
Strona używa plików Cookies, pliki te potrzebne są do poprawnego jej działania, więcej dowiesz się na stronie polityka prywatności.

Zaloguj się

Zapisz się

Zapomniane hasło

Dzielić