Rekrutacje zostały zakończone

Opis stanowiska pracy

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent do spraw rachunkowości w Referacie Rachunkowości (SER) w Urzędzie Skarbowym w Śremie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Dokonuje rozliczeń podatników z tyt. wpłat, nadpłat, zaległości i zwrotów podatków w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji finansowej oraz przygotowuje dane do sprawozdań w zakresie realizacji zadań w celu dostarczenia informacji dla potrzeb Kierownictwa Urzędu i innych instytucji
 • Prowadzi ewidencje przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tyt. podatków w celu realizacji zadań związanych z pozyskiwaniem dochodów budżetowych oraz dokonuje czynności sprawdzających w ramach właściwości rzeczowej komórki w celu wyjaśnienia różnic figurujących na kartach kontowych, bądź w celu podjęcia przez wierzyciela stosownych czynności upominawczo – egzekucyjnych
 • Rozlicza i przekazuje wpływy uprawnionym podmiotom w celu realizacji zadań z pozyskiwaniem dochodów budżetowych i samorządowych
 • Rozlicza podatników z tyt. wpłat/nadpłat celem uzyskania aktualnej i dokładnej informacji finansowej,
 • Wystawia postanowienia o zaliczeniu wpłat/zwrotów w celu poinformowania podatnika o sposobie rozliczenia,
 • Dokonuje kompleksowej obsługi zeznań rocznych w zakresie czynności księgowych w celu terminowego dokonywania zwrotów,
 • Dokonuje czynności sprawdzających w ramach właściwości rzeczowej komórki w celu wyjaśnienia różnic figurujących na kartach kontowych,
 • Współpracuje z innymi stanowiskami i komórkami organizacyjnymi urzędu w celu realizacji zadań związanych z pozyskiwaniem dochodów budżetowych.

Warunki pracy

1.Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

  • praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie urzędu
  • praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
  • użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner, telefon)
  • oświetlenie pomieszczenia pracy światłem naturalnym i sztucznym
  • praca siedząca , jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy
  • praca w porze dziennej
  • wyposażenie stanowiska pracy zgodne z zaleceniami ergonomii, oświetlenie pomieszczenia pracy zgodne z wymogami

2.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

  • budynek 4 – kondygnacyjny,
  • brak specjalistycznego przystosowania dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
  • brak podjazdu, brak windy, poręczy i innych ułatwień dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,
  • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
  • narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon.

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

  • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
  • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
  • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
  • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów,
  • O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wynikająca z datownika urzędu.
  • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub za pomocą wskazanych danych do kontaktu – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
  • Podpisz własnoręcznie CV/życiorys i list motywacyjny,
  • Uwzględnij w CV/życiorysie następujące informacje: imię (imiona) i nazwisko kandydata, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (miejscowość), dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku pracy,
  • Długość i rodzaj doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych przez Ciebie dokumentów. Do dokumentów takich należą m.in. kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia potwierdzające świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub wolontariatu/staży/praktyk.
  • Skorzystaj ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem: https://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/pl/izba-administracji-skarbowej-w-poznaniu/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen,
  • W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych,
  • Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
  • Miejsce przeprowadzenia naboru – Poznań,
  • Wynik naboru opublikujemy w BIP KPRM i BIP IAS Poznań,
  • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po upływie 3 miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów prawa podatkowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe

 • Dokładność i systematyczność
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji)
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r., poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Dokumenty należy złożyć do: 2021-04-09
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
ul. Dolna Wilda 80A
61-501 Poznań

Oferty mogą być składane:
– w siedzibie Izby, na wskazany wyżej adres,
– przesyłane za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej,
– drogą elektroniczną z wykorzystaniem platformy ePUAP.
Przesłanie oferty na adres e-mail wskazany w ogłoszeniu nie stanowi skutecznego złożenia oferty.

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM.

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
30/03/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna

Przegląd ofert pracy

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Przeglądając tę stronę, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Zapomniałeś hasło

Udostępnij