Opis stanowiska pracy

Data ogłoszenia: 19.05.2021r.

 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej

ul. Jackowskiego 18

60-509 Poznań

 

Oferta: GKG.GPK.1000.10.2021

Stanowisko – Dwa stanowiska: Referent

 

Opis stanowiska:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 • Obsługa interesantów w Zespole Obsługi Wniosków Wydziału Ewidencji Gruntów i Budynków.
 • Udostępnianie informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków, rejestrze cen i nieruchomości oraz udostępnianie materiałów PZGiK, ustalanie wysokości opłat i wydawanie licencji.
 • Analiza materiałów PZGiK oraz dokumentacji stanowiącej podstawę do zmian w ewidencji gruntów i budynków w celu realizacji wniosków.
 • Udzielanie informacji, sporządzanie wezwań, zawiadomień, pism z zakresu ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości.
 • Aktualizacja informacji zawartych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.
 • Wykonywanie czynności administracyjno-biurowych.

2. Zależność służbowa: Kierownik Zespołu Obsługi Wniosków.

3. Warunki pracy: praca w wymiarze pełnego etatu w siedzibie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

4. Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe o profilu geodezja i kartografia lub pokrewne a także średnie geodezyjne i kartograficzne lub pokrewne.
 • Biegła znajomość obsługi komputera.
 • Znajomość KPA oraz przepisów z dziedziny geodezji i kartografii: Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
 • Podstawowa znajomość oprogramowania SIP GEO-INFO.
 • Znajomość z zakresie: udostępniania informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków, rejestrze cen nieruchomości, udostępniania materiałów PZGiK, ustalania wysokości opłat i wydawania licencji, a także prowadzenia postępowań administracyjnych.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełnych praw publicznych.
 • Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 • Obywatelstwo polskie.
 • Nieposzlakowana opinia.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych): w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społeczne oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagania

Wymagane dokumenty

1. CV.

2. List motywacyjny.

3. Kserokopia dokumentów poświadczająca wykształcenie.

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelskiego polskiego.

 

Uwaga:

1. Kandydat może przedłożyć kserokopię innych dodatkowych dokumentów, które jego zdaniem świadczą o jego umiejętnościach np. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp.

2. Kandydat może przedłożyć dodatkowo Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy w przyszłych procesach rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane po terminie, nie będą rozpatrywane. Dokumenty te zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty prosimy przesyłać na adres: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań (pokój nr 223), w terminie do dnia 31 maja 2021 r. – z powołaniem numeru oferty.

Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

kancelaria@podgik.powiat.poznan.pl (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego) lub za pośrednictwem platformy ePUAP (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego). 

Prezentacja firmy

Ośrodek realizuje zadania w zakresie geodezji i kartografii należące do kompetencji   Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
24/05/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
2
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Średnie zawodowe
Branża / kategoria:
Praca Administracja / Sekretariat , Praca Administracja Publiczna , Praca Biuro / Dokumentacja
Przegląd pracy
Strona używa plików Cookies, pliki te potrzebne są do poprawnego jej działania, więcej dowiesz się na stronie polityka prywatności.

Zaloguj się

Zapisz się

Zapomniane hasło

Dzielić