Opis stanowiska pracy

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent do spraw czynności analitycznych i sprawdzających w Referacie Analiz i Planowania w Łódzkim Urzędzie Skarbowym w Łodzi

90-436 Łódź al. Kościuszki 83

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • typuje podmioty do czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i postępowań podatkowych oraz sporządza plany kontroli;
 • dokonuje czynności sprawdzających;
 • zarządza ryzykiem zewnętrznym, w tym identyfikuje obszary zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowość wypełniania obowiązków podatkowych i celnych oraz prowadzi rejestr ryzyka w tym zakresie;
 • sporządza informacje, analizy i sprawozdania w zakresie realizowanych zadań oraz koordynuje sprawozdawczość realizowaną przez urząd skarbowy;
 • ewidencjonuje dokumenty źródłowe w systemach informatycznych oraz prowadzi wymagane ewidencje i rejestry w celu zapewnienia kompletności i aktualności danych;
 • współpracuje przy realizacji zadań z innymi organami;
 • archiwizuje dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu terminowego i prawidłowego przekazania akt do składnicy;
 • obsługuje aplikacje informatyczne niezbędne do realizacji zadań komórki organizacyjnej, zgodnie z przyznanymi uprawnieniami w celu realizacji zadań komórki.

Warunki pracy

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

  • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,
  • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
  • praca przeważnie siedząca,
  • narzędzia pracy – sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

  • stanowisko pracy zlokalizowane w budynku siedmiokondygnacyjnym,
  • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
  • budynek wyposażony w windę,
  • na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
ZACHĘCAMY DO APLIKOWANIA PRZEZ FORMULARZ ELEKTRONICZNY (przycisk – APLIKUJ ELEKTRONICZNIE).

W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY W FORMIE PAPIEROWEJ: WYMAGANE OŚWIADCZENIA I KWESTIONARIUSZ OSOBOWY MUSZĄ BYĆ OPATRZONE TWOIM WŁASNORĘCZNYM PODPISEM.

Nie rozpatrzymy ofert niespełniających wymagań formalnych lub otrzymanych po terminie.

Długość i rodzaj doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych przez Ciebie dokumentów. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego, o jego miejscu i terminie powiadomimy Cię telefonicznie lub mailowo.

Oferty odrzucone oraz oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w naborze zniszczymy po zakończeniu naboru, natomiast aplikacje maksymalnie 5 najlepszych kandydatek/kandydatów wyłonionych, ale niezatrudnionych w trakcie naboru – po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy.

Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi oraz wzory oświadczeń są dostępne na stronie BIP pod adresem: http://www.lodzkie.kas.gov.pl/pl/izba-administracji-skarbowej-w-lodzi/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

Dodatkowe informacje możesz uzyskać pod numerem telefonu  (42) 25-47-321.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Podstawowa znajomość przepisów kancelaryjnych, podstawowa znajomość procedury kontroli celno-skarbowej i postępowania podatkowego oraz innych procedur działania Urzędu
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami
 • Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania
 • Skuteczna komunikacja ustna i pisemna
 • Terminowość, rzetelność, dokładność, samodzielność
 • Umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • Biegła obsługa komputera w szczególności pakietu biurowego MS Office: Word oraz Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie kancelaryjnym
 • Obsługa aplikacji i systemów informatycznych Ministerstwa Finansów obsługiwanych na stanowisku pracy

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie:: http://www.lodzkie.kas.gov.pl/pl/izba-administracji-skarbowej-w-lodzi/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór oświadczenia – Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed dniem 01 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Dokumenty należy złożyć do: 2021-09-27
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
al. Kościuszki 83
90-436 Łódź
Kancelaria, pokój nr 1
z dopiskiem: ogłoszenie nr 84721

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM.    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
21/09/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
Przegląd pracy
Strona używa plików Cookies, pliki te potrzebne są do poprawnego jej działania, więcej dowiesz się na stronie polityka prywatności.

Zaloguj się

Zapisz się

Zapomniane hasło

Dzielić