Opis stanowiska pracy

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent w Referacie Obsługi Bezpośredniej (SOB)

40-022 Katowice ul. Damrota 25

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługuje podatników i płatników oraz udziela informacji podatkowych w celu wsparcia ich w wypełnianiu obowiązków podatkowych
 • Przygotowuje zaświadczenia i udziela odpowiedzi na zapytania innych instytucji w celu urzędowego poświadczenia stanu faktycznego
 • Przyjmuje i ewidencjonuje deklaracje, wnioski i informacje składane przez podatników oraz prowadzi czynności sprawdzające w celu weryfikacji prawidłowości realizowania obowiązków podatkowych
 • Potwierdza profile zaufane ePUAP w celu załatwienia wniosków zainteresowanych

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

  • praca administracyjno-biurowa
  • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
  • użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)
  • zagrożenie korupcją
  • permanentna obsługa klientów zewnętrznych

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

  • oświetlenie sztuczne i naturalne,
  • budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób z      niepełnosprawnością ruchową, niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

  • W przypadku aplikacji składanych w formie papierowej, oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia
  • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru
  • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert
  • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty, własnoręcznie podpisane oświadczenia (dotyczy aplikacji w formie papierowej)
  • Długość wymaganego doświadczenia zawodowego musi wynikać jednoznacznie z przedstawionych dokumentów
  • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone
   przez tłumacza przysięgłego
  • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których
   wymagamy lub zalecamy
  • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka
   praca
  • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów
  • Lista kandydatek/kandydatów spełniających wymagania formalne wraz z informacją o terminie, miejscu i godzinie prowadzonego naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Izby(https://www.slaskie.kas.gov.pl/izba administracji-skarbowej-w-katowicach/ogloszenia/nabor/oferty-pracy) oraz wywieszona w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie Izby (tablica informacyjno-ogłoszeniowa)
  • Członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w Krajowej Administracji Skarbowej nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
powyżej 0,5 roku w administracji lub w pracy biurowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacji obowiązków pod presją czasu
 • Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań
 • Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie
 • Dobra komunikacja z klientem zewnętrznym/wewnętrznym
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania
 • Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.)
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Dokumenty należy złożyć do: 2021-10-15
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
ul. Damrota 25
40-022 Katowice
z dopiskiem „nabór – referent (SOB ) – Urząd Skarbowy w Siemianowicach Śląskich – JK”

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM.    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
06/10/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
Przegląd pracy
Strona używa plików Cookies, pliki te potrzebne są do poprawnego jej działania, więcej dowiesz się na stronie polityka prywatności.

Zaloguj się

Zapisz się

Zapomniane hasło

Dzielić