Opis stanowiska pracy

Data ogłoszenia: 19.05.2021r.

 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej

ul. Jackowskiego 18

60-509 Poznań

 

Oferta: GKG.GPK.1000.11.2021

Stanowisko: Referent (na zastępstwo)

 

Opis stanowiska:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 • Obsługa interesantów w Zespole Obsługi Wniosków Wydziału Ewidencji Gruntów i Budynków.
 • Udostępnianie informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków, rejestrze cen i nieruchomości oraz udostępnianie materiałów PZGiK, ustalanie wysokości opłat i wydawanie licencji.
 • Analiza materiałów PZGiK oraz dokumentacji stanowiącej podstawę do zmian w ewidencji gruntów i budynków w celu realizacji wniosków.
 • Udzielanie informacji, sporządzanie wezwań, zawiadomień, pism z zakresu ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości.
 • Aktualizacja informacji zawartych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.
 • Wykonywanie czynności administracyjno-biurowych.

 

2. Zależność służbowa: Kierownik Zespołu Obsługi Wniosków.

 

3. Warunki pracy: praca w wymiarze pełnego etatu, zatrudnienie na czas określony w siedzibie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – umowa zawarta w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

 

4. Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe o profilu geodezja i kartografia lub pokrewne a także średnie geodezyjne i kartograficzne lub pokrewne.
 • Biegła znajomość obsługi komputera.
 • Znajomość KPA oraz przepisów z dziedziny geodezji i kartografii: Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
 • Podstawowa znajomość oprogramowania SIP GEO-INFO.
 • Znajomość z zakresie: udostępniania informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków, rejestrze cen nieruchomości, udostępniania materiałów PZGiK, ustalania wysokości opłat i wydawania licencji, a także prowadzenia postępowań administracyjnych.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełnych praw publicznych.
 • Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 • Obywatelstwo polskie.
 • Nieposzlakowana opinia.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych): w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społeczne oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagania

Wymagane dokumenty

1. CV.

2. List motywacyjny.

3. Kserokopia dokumentów poświadczająca wykształcenie.

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelskiego polskiego.

 

Uwaga:

1. Kandydat może przedłożyć kserokopię innych dodatkowych dokumentów, które jego zdaniem świadczą o jego umiejętnościach np. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp.

2. Kandydat może przedłożyć dodatkowo Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy w przyszłych procesach rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane po terminie, nie będą rozpatrywane. Dokumenty te zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty prosimy przesyłać na adres: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań (pokój nr 223), w terminie do dnia 31 maja 2021 r. – z powołaniem numeru oferty.

Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@podgik.powiat.poznan.pl (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego) lub za pośrednictwem platformy ePUAP (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego).

Prezentacja firmy

Ośrodek realizuje zadania w zakresie geodezji i kartografii należące do kompetencji   Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
24/05/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Średnie zawodowe
Branża / kategoria:
Praca Administracja / Sekretariat , Praca Administracja Publiczna , Praca Biuro / Dokumentacja , Praca Administracja biurowa
Przegląd pracy
Strona używa plików Cookies, pliki te potrzebne są do poprawnego jej działania, więcej dowiesz się na stronie polityka prywatności.

Zaloguj się

Zapisz się

Zapomniane hasło

Dzielić