Wymagania zgodnie z ustawą o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r., rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 listopada 2018 w sprawie stanowisk służbowych i stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 

 

Mile widziane posiadanie kursów z zakresu szczepień ochronnych i wykonywania oraz interpretacji zapisu EKG.

 

 

OFERUJEMY:

 

 

– STABILIZACJĘ

 

  • Stała forma zatrudnienia

 

  • Zagwarantowane uposażenie płatne z góry już od pierwszego dnia służby

 

  • Nagroda roczna tzw. „trzynastka”,

 

  • Równoważnik pieniężny za umundurowanie „tzw. „mundurówka”

 

  • Zasiłek na zagospodarowanie

 

  • Nagrody uznaniowe i jubileuszowe

 

  • Szczególny system emerytalny określony w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

 

  • Od 26 dni urlopu wypoczynkowego w roku, dodatkowy urlop wypoczynkowy wynikający ze stażu pracy

 

-ROZWÓJ ZAWODOWY

 

  • Jasno określony system awansowania na stanowisku i stopniu

 

  • System szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych

 

  • Możliwość dofinansowania kosztów kształcenia, w tym studiów wyższych

 

  • Dla osób uczących się możliwość korzystania z urlopu szkoleniowego, za zgodą kierownika jednostki.

 

– ATRAKCYJNY PAKIET SOCJALNY

 

  • Ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby

 

  • Coroczne dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariusza i członków rodziny

 

  • Coroczny równoważnik za przejazd dla funkcjonariusza i członków rodziny

 

  • Równoważnik za brak mieszkania

 

  • Pomoc finansowa na zakup mieszkania lub budowę domu

 

  • Możliwość korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych

 

  • Specjalistyczny system ochrony zdrowia, związany ze zdarzeniami w trakcie pełnienia służby.

 

Wymagania ogólne stawiane kandydatom

 

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba posiadająca obywatelstwo polskie i uregulowany stosunek do służby wojskowej, korzystająca z pełni praw publicznych, która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań i zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo.

Kandydaci do służby muszą posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Przegląd pracy
Strona używa plików Cookies, pliki te potrzebne są do poprawnego jej działania, więcej dowiesz się na stronie polityka prywatności.

Zaloguj się

Zapisz się

Zapomniane hasło

Dzielić