Opis stanowiska pracy

Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw kadr policyjnych w Wydziale Kadr i Szkolenia KMP w Poznaniu

60-767 Poznań ul. SZYLINGA 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie książek obsady etetowej stanowisk komórek i jednostek organizacyjnych KMP w Poznaniu,
 • zapoznawanie nowo przyjętych do służby policjantów z przepisami w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby,
 • kompletowanie druków koniecznych przy przyjęciu do służby, przekazywanie instrukcji wypełnienia druków,
 • przygotowanie i opracowanie spraw osobowych oraz rozkazów personalnych policjantów z jednostek i komórek organizacyjnych KMP w Poznaniu
 • kompletowanie wymaganych dokumentów i przygotowanie decyzji w sprawach zwalniania policjantów ze służby,
 • w przypadku złożenia przez policjanta odwołania od decyzji Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu przygotowywanie stanowiska dotyczącego zawartych w odwołaniu treści,
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do kierowania policjantów na komisje lekarskie,
 • sporzadzanie wykazu osób uprawnionych do otrzymania nagrody rocznej oraz rozkazów personalnych dla osób którym nagroda roczna uległa obniżeniu lub nie przysługuje,
 • przygotowanie wniosków o mianowanie policjantów spełniających określone w ustawie o Policji wymagania na pierwsze stopnie w odpowiednich korpusach Policji oraz wykazów na kolejne wyższe stopnie służbowe,

Warunki pracy

Praca jednozmianowa przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, na II piętrze. Budynek nie posiada barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, praca przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wynagrodzenie wg. mnożnika 1,5084 = 3065,01 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat max. 20 %.

W liście motywacyjnym wymagane jest umieszczenie numeru ogłoszenia dotyczącego naboru, dane kontaktowe, dane do korespondencji oraz adres mailowy. Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje niekompletne lub nie podpisane odręcznie – nie przejdą do dalszego etapu rekrutacji. Oferta powinna zawierać tylko wymagane dokumenty w kserokopii, proszę nie załączać oryginałów ani suplementów do dyplomów. Dokumentami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe są m. in. świadectwa pracy /umowa o pracę nie potwierdza okresu zatrudnienia!!/. Wszystkie oświadczenia muszą być odręcznie, czytelnie podpisane z aktualną datą. Kandydaci spełniający wymogi formalne, zostaną poinformowani o dalszych etapach naboru tylko wyłącznie drogą mailową. Ofert nie zakwalifikowanych nie odsyłamy.

Zachęcamy do składania ofert również osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w pracy administracyjno-biurowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej i ustawy o Policji,
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do dokumentów o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej.
 • umiejętność pracy na komputerze,
 • znajomość przepisów resortowych i umiejętność ich interpretacji,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do dokumentów o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru w zakresie szerszym niż wynikajace z przepisów prawa pracy: ” W związku z udziałem w naborze na stanowisko specjalisty, nr ogłoszenia …………………………….. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komendę Miejską Policji w Poznaniu , ul. Szylinga 2, 60-787 Poznań, danych osobowych podanych przeze mnie w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy.” z czytelnym własnoręcznym podpisem i datą
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Dokumenty należy złożyć do: 2021-06-15
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Komenda Miejska Policji w Poznaniu
ul. Szylinga 2
60-787 Poznań

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM.    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
24/05/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
Przegląd pracy
Strona używa plików Cookies, pliki te potrzebne są do poprawnego jej działania, więcej dowiesz się na stronie polityka prywatności.

Zaloguj się

Zapisz się

Zapomniane hasło

Dzielić