Opis stanowiska pracy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

Regionalny Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw ochrony gatunkowej w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

40-127 Katowice Pl. Grunwaldzki 8-10

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestniczy w przygotowywaniu projektów zezwoleń regionalnego dyrektora ochrony środowiska w stosunku do gatunków dziko występujących roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną, na czynności podlegające zakazom oraz opinii w zakresie wniosków do GDOŚ w sprawie wydawania ww. zezwoleń w zakresie odpowiednich kompetencji określonych ustawą o ochronie przyrody;
 • uczestniczy w przeprowadzaniu kontroli spełnienia przez podmioty uzyskujące zezwolenia w stosunku do gatunków chronionych warunków określonych w wydawanych derogacjach;
 • uczestniczy w prowadzonych postępowaniach w sprawie ustalania i likwidowania stref ochrony ostoi roślin i zwierząt /miejsc rozrodu i regularnego przebywania/ określonych w przepisach wykonawczych do ustawy o ochronie przyrody oraz w procedurze wydawania zezwoleń dotyczących stref ochrony ostoi zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz stanowisk roślin i grzybów objętych ochroną;
 • uczestniczy w przygotowywaniu wniosków do instytucji finansujących o dofinansowanie działań związanych z ochroną rzadkich i zagrożonych siedlisk i gatunków i nadzorowanie realizacji zadań;
 • uczestniczy w przeprowadzaniu kontroli ogrodów botanicznych, ogrodów zoologicznych oraz ośrodków rehabilitacji zwierząt w zakresie ich działalności z inicjatywy RDOŚ lub na wniosek Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w celu zapewnienia stworzenia właściwych warunków do hodowli i przetrzymywania gatunków roślin i zwierząt;
 • opracowuje cykliczne sprawozdania z realizacji ochrony gatunkowej, zawierające informacje dotyczące m.in. ilości wydanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków objętych ochroną;
 • uczestniczy w opracowywaniu i realizacji programów ochrony gatunków, siedlisk i szlaków migracji gatunków chronionych oraz udział w przygotowywaniu projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wprowadzenia na terenie województwa okresowej ochrony gatunków roślin, zwierząt lub grzybów nie objętych ochroną ustaloną przez ministra właściwego do spraw środowiska.

Warunki pracy

  • praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, częściowo związana z wyjazdami w teren;
  • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;
  • stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na III piętrze z dostępem do światła dziennego;
  • obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);
  • kontakt z klientem zewnętrznym;
  • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W przypadku osób, które podejmują pierwszy raz pracę w służbie cywilnej w myśl art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oferujemy umowę o pracę na czas określony (12 miesięcy), a po jej zakończeniu po spełnieniu przesłanek zawartych w art. 35 ust. 2 (ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej) zawarcie umowy na czas nieokreślony.

Oferujemy:
– stabilną pracę w jednostce administracji państwowej,
– otwarte i przyjazne środowisko pracy,
– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
– regularne i terminowo wypłacane wynagrodzenie,
– dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat), od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
– „trzynaste” wynagrodzenie,
– możliwość rozwoju.

Oświadczenia, klauzulę informacyjną prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na naszej stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/oswiadczenia-dla-kandydatow-na-wolne-stanowiska-w-sluzbie-cywilnej

Oświadczenia, klauzula informacyjna powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Prosimy o podawanie nr telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefoniczne lub drogą elektroniczną. Prosimy o sprawdzanie skrzynek e-mail.

Oferty można odbierać w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu biologia, leśnictwo lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze ochrony środowiska

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustaw: o ochronie przyrody (wraz z przepisami wykonawczymi dotyczącymi ochrony gatunkowej); Kodeks postępowania administracyjnego; o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie;
 • właściowa organizacja pracy własnej;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • kreatywność, rzetelność, dokładność, terminowość;
 • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu technologii GIS (edycja, analiza i obróbka danych w systemie informacji przestrzennej).

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przeszkolenia z zakresu technologii GIS (certyfikaty ukończonych kursów, szkoleń etc.),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Dokumenty należy złożyć do: 2021-10-15
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
Plac Grunwaldzki 8-10,
40-127 Katowice
III piętro, sekretariat pok. nr 302
z dopiskiem ,,Oferta pracy – specjalista ds. ochrony gatunkowej.”

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM.    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
05/10/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
Przegląd pracy
Strona używa plików Cookies, pliki te potrzebne są do poprawnego jej działania, więcej dowiesz się na stronie polityka prywatności.

Zaloguj się

Zapisz się

Zapomniane hasło

Dzielić