Opis stanowiska pracy

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw księgowości, budżetu i finansów w Wydziale Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawdza pod względem formalno-rachunkowym dowody księgowe
 • dekretuje dowody księgowe w zakresie przychodów i rozchodów oraz kosztów i wydatków jednostki
 • ewidencjonuje przychody i rozchody oraz koszty i wydatki jednostki wraz z ich analizą w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji finansowej jednostki
 • sporządza sprawozdania budżetowe jednostki za poszczególne okresy sprawozdawcze zgodnie z przepisami w sprawie sprawozdawczości
 • monitoruje prace mające na celu rozliczenie wydatków finansowych otrzymanych na realizację zadań w ramach zawartych umów dotacji
 • przygotowuje materiały planistyczne do opracowania projektu planu finansowego jednostki

Warunki pracy

  • Charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań: praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
  • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: narzędzia pracy – zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe; oświetlenie sztuczne i naturalne; bariery architektoniczne w budynku – stanowisko pracy zorganizowane na I piętrze w budynku I-piętrowym (2 kondygnacje), budynek jest wyposażony w podjazd, windę, toaletę i drzwi odpowiedniej szerokości dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

  • Tylko kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną poinformowani przy pomocy poczty elektronicznej lub telefonicznie o miejscu i terminie przeprowadzenia tego etapu oraz o technikach (metodach) selekcji stosowanych na tym etapie
  • Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone (w przypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego/w przypadku ofert składanych osobiście w urzędzie decyduje data osobistego dostarczenia oferty do urzędu/w przypadku aplikowania on-line decyduje data wpływu oferty na podany adres e-mail/w przypadku ofert składanych przez ePUAP decyduje data UPP)
  • W celu umożliwienia kontaktu kandydaci powinni wskazać w ofercie adres e-mail i/lub nr telefonu
  • List motywacyjny należy podpisać odręcznie (w przypadku oferty składanej elektronicznie własnoręcznie podpisany list motywacyjny należy dołączyć w formie zeskanowanego dokumentu)
  • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty oraz własnoręcznie podpisane oświadczenia i list motywacyjny
  • Dodatkowe informacje można uzyskać również osobiście w siedzibie urzędu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: średnie o profilu ekonomicznym

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w księgowości

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów prawa w zakresie finansów publicznych i rachunkowości oraz sprawozdawczości budżetowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi programu YUMA F-K, Probit
 • rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, sumienność, komunikatywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • CV zawierające dane, o których mowa w art. 22(1) § 1 kodeksu pracy oraz pozostałe informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Dokumenty należy złożyć do: 2021-04-16
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
ul. Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław
Dokumenty można składać również przez ePUAP

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM.     

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
18/03/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
Przegląd pracy
Strona używa plików Cookies, pliki te potrzebne są do poprawnego jej działania, więcej dowiesz się na stronie polityka prywatności.

Zaloguj się

Zapisz się

Zapomniane hasło

Dzielić