Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/21/2817

Obowiązki:

Ogólna charakterystyka:
Stanowisko ds. instytucji kultury i organizacji pozarządowych to stanowisko skupiające zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach udzielanych dotacji z zadaniami wynikającymi z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zarówno w aspekcie merytorycznym jak i finansowym. Istotnym aspektem pracy na tym stanowisku jest znajomość specyfiki realizacji projektów kulturalnych. Osoba zatrudniona na tym stanowisku wykazywać powinna się komunikatywnością z uwagi na częstotliwość kontaktów z pracownikami instytucji kultury jak i organizacji pozarządowych.
Ważniejsze zadania:
1. prowadzenie spraw związanych z otwartymi konkursami ofert z zakresu kultury dla organizacji pozarządowych;
2. prowadzenie spraw związanych z realizacją Budżetu Obywatelskiego w zakresie kultury;
3. prowadzenie spraw dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi z pominięciem otwartego konkursu ofert;
4. prowadzenie kontroli realizacji zadań zleconych przez Miasto na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie;
5. przygotowywanie sprawozdawczości z zakresu konkursów dla organizacji pozarządowych i Budżetu Obywatelskiego;
6. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu środków zewnętrznych pozyskiwanych przez słupskie instytucje kultury;
7. współorganizowanie wydarzeń realizowanych przez Wydział;
8. prowadzenie Rejestru Instytucji Kultury, przygotowywanie wypisów z rejestru;
9. publikacja uchwał w dzienniku urzędowym;
10. obsługa Wydziału w zakresie prowadzenia kontroli zewnętrznych;
11. prowadzenie spraw finansowych związanych z instytucjami kultury oraz przygotowywanie umów na dotacje celowe dla słupskich instytucji kultury;
12. prowadzenie procedur związanych z powoływaniem dyrektorów słupskich instytucji kultury we współpracy z Referatem Zarządzania Kadrami;
13. przygotowanie i przekazanie, na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych do archiwum zakładowego Urzędu Miasta, dokumentów z zakresu realizowanych zadań;
14. prowadzenie dokumentacji z zakresu zapytań i interpelacji Radnych Rady Miasta;
15. wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Wydziału z zakresu działalności Wydziału.
Warunki pracy na stanowisku:
1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;
2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;
3. wymuszona pozycja ciała;
4. praca w budynku, w którym znajduje się winda oraz łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Wynagrodzenie od 2800 zł brutto- w zależności od posiadanych kwalifikacji i kompetencji.

Wymagania:

 

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat), brak

Pozostałe wymagania:

  • Wymagania niezbędne:1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;3. wykształcenie wyższe;4. minimum roczny staż pracy;5. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;6. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;7. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.Wymagania dodatkowe:1. mile widziane wykształcenie wyższe o profilu: socjologia, kulturoznawstwo, administracja; 2. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;3. mile widziane doświadczenie w pracy w administracji publicznej, jednostkach samorządu terytorialnego;4. znajomość ustaw i rozporządzeń: ustawa o samorządzie, ustawa o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawa o finansach publicznych;5. mile widziane doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi;6. mile widziane roczne doświadczenie we współpracy/pracy lub tworzeniu i realizowaniu projektów/wydarzeń kulturalnych.7. umiejętności interpersonalne: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres, niezbędna zdolność analitycznego myślenia i skrupulatność, bardzo dobra organizacja pracy własnej.

Miejsce pracy: Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, powiat: m. Słupsk, woj: pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymagane dokumenty: 1. życiorys (CV);2. list motywacyjny;3. dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);4. kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany minimum roczny staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (jeżeli stosunek pracy trwa nadal) zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pracy za granicą przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;5. kwestionariusz osobowy;6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; o korzystaniu z pełni praw publicznych; o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb tej rekrutacji;7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.).Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie zakończyć procedurę naboru. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Nabór na stanowisko ds. instytucji kultury i organizacji pozarządowych w Wydziale Kultury, w terminie do dnia 30 września 2021 roku. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku przez okres 8 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miejski w Słupsku nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie tego okresu nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone. Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił co najmniej 6 %.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

 

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
22/09/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Administracja biurowa , Praca Administracja Publiczna , Praca Administracja / Sekretariat
Przegląd pracy
Strona używa plików Cookies, pliki te potrzebne są do poprawnego jej działania, więcej dowiesz się na stronie polityka prywatności.

Zaloguj się

Zapisz się

Zapomniane hasło

Dzielić