Opis stanowiska pracy

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy asystent laboratorium Laboratorium Kontroli Jakości Leków – pracownia fizykochemiczna

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonuje badania laboratoryjne próbek dostarczonych do Laboratorium, wprowadza je do ewidencji, kwalifikuje do badań, wystawia karty badań,
 • sporządza zapisy z badań, opracowuje wyniki badań oraz ich interpretacje,
 • opracowuje i autoryzuje orzeczenia/raporty z przeprowadzonych badań,
 • nadzoruje wyposażenie badawczo – pomiarowe, gospodaruje odczynnikami chemicznymi i materiałami (wzorcami),
 • opracowuje procedury i instrukcje badawcze, prowadzi dokumentację (raporty) walidacji metod badawczych.

Warunki pracy

Pomieszczenia Laboratorium na parterze budynku, pomieszczenia siedziby Inpsektoratu na 3 piętrze. Wewnątrz budynku brak wind i podjazdów lub innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Obsługa wyposażenia badawczo-pomiarowego i sprzętu specjalistycznego w pracowni fizykochemicznej. Praca biurowa przy komputerze (obsługa urządzeń biurowaych: fax, niszczarka, kserokopiarka, skaner). Kontakty z klientami zewnętrznymi. Praca w wymiarze pełnego etatu.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Rozpatrywane będą oferty nadesłane w terminie prowadzonego naboru. Dokumenty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty które nie spełniają wymagań niezbędnych nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone po zakończeniu procesu naboru. PROSIMY O ZAZNACZENIE W APLIKACJI NUMERU OGŁOSZENIA. Kandydaci spełniający wymagania, zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji, zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie kolejnego etapu selekcji. Wzory treści oświadczeń wymaganych w procesie rekrutacji do pobrania na stronie Inspektoratu (www.wif.katowice.pl) w zakładkach: „Dokumenty do pobrania”. Wymienione dokumenty i oświadczenia winny być opatrzone datą i PODPISANE własnoręcznie. Prosimy o zapoznanie się z informacjami umieszczonymi na stronie BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach (klauzule informacyjne).

KANDYDAT WYŁONIONY DO ZATRUDNIENIA, BĘDZIE ZOBOWIĄZANY ZŁOŻYĆ PRZED ZAWARCIEM UMOWY O PRACĘ – zgodnie z art. 114a ust. 7 i 8 ustawy z 6.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne – OŚWIADCZENIE O BRAKU KONFLIKTU INTERESÓW oraz INFORMACJE o których mowa w art. 114a ust.6 ww ustawy. ODMOWA ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA i INFORMACJI STANOWIĆ BĘDZIE PODSTAWĘ DO ODMOWY NAWIĄZANIA STOSUNKU PRACY.

Dodatkowe informacje – w tym o wysokości wynagrodzenia – udzielane są pod nr 32 208 7474 (lub 500 258 871).  OFERUJEMY:  umowę o pracę,  wynagrodzenie zasadnicze i dodatek stażowy (5% – 20% wynagrodzenia zasadniczego) zależny od długości stażu potwierdzonego świadectwami pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),  dofinansowanie do wypoczynku, dogodną lokalizację.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: wyższe mające zastosowanie do pracy w laboratorium

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
pracy w laboratorium analitycznym

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość obsługi urządzeń specjalistycznych, wyposażenia badawczo – pomiarowego w pracowni fizykochemicznej,
 • Posługiwanie się komputerem, znajomość pakietów biurowych (Ms Office), Internetu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe

 • posiadanie umiejętności analitycznych, współpracy, skutecznego komunikowania się, znajomość systemów zarządzania jakością , doświadczenie w wykonywaniu badań laboratoryjnych z zakresu analizy fizykochemicznej, język angielski na poziomie komunikatywnym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Dokumenty należy złożyć do: 2021-04-02
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
40 – 074 Katowice
ul. Raciborska 15

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM.     

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
18/03/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
Przegląd pracy
Strona używa plików Cookies, pliki te potrzebne są do poprawnego jej działania, więcej dowiesz się na stronie polityka prywatności.

Zaloguj się

Zapisz się

Zapomniane hasło

Dzielić