Opis stanowiska pracy

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw programowania obronnego, akcji kurierskiej i gotowości obronnej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowuje i uzgadnia przedsięwzięcia rzeczowo-finansowe w zakresie utrzymywania i doskonalenia struktur pozamilitarnych systemu obronnego państwa ujęte w Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych województwa,
 • opracowuje w uzgodnieniu z Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i Komendantem Wojewódzkim Policji założenia i schemat akcji kurierskiej dla terenu województwa oraz nadzoruje organy samorządu terytorialnego,
 • organizuje wykonywanie zadań związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa przez Urząd, organy rządowej administracji zespolonej w województwie, organy samorządu terytorialnego,
 • określa sposób realizacji zadań zawartych w wykazie przedsięwzięć i procedur Systemu Zarządzania Kryzysowego,
 • opracowuje projekty planów dotacji celowych dla organów samorządu terytorialnego związane z opracowaniem planów akcji kurierskiej, przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz doręczaniem kart powołania,
 • opracowuje w ramach okresowych przeglądów obronnych analizę danych liczbowych i opisowych w formie Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych województwa,
 • współuczestniczy w kontrolach problemowych wykonywania zadań obronnych w zakresie przygotowania systemu obronnego państwa umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • współuczestniczy w prowadzeniu szkoleń.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

–         praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych,

–         praca w siedzibie urzędu/wyjazdy służbowe (w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeby osób niepełnosprawnych),

–         praca z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach i budynkach należących do LUW oraz poza nim,

–         praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,

–         większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych, obsługa interesantów.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

–         praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym,

–         praca w niewielkich pokojach 2 i 3 osobowych,

–         brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla osób niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości,

–         oznaczenia dla osób niewidomych,

–         brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz niesłyszących.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Planowany termin zatrudnienia: czerwiec 2021 r.

 

List motywacyjny winien być opatrzony numerem ogłoszenia i wraz z kompletem wymaganych dokumentów złożony w zaklejonej kopercie, a  numer oferty powinien być zamieszczony także na kopercie.

 

Kandydaci zaproszeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego będą poinformowani telefonicznie, a w przypadku braku możliwości skontaktowania się, zostanie wysłana wiadomość e-mail.

 

Termin i miejsce postępowania (nie później niż 7 dni przed podjęciem czynności) oraz wyniki postępowania opublikowane zostaną na stronie: http://luwwlublinie.bip.gov.pl/, w załącznikach do oferty.

 

Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.

 

Po zakończeniu naboru oferty osób, które nie zostały wskazane do zatrudnienia, będą komisyjnie zniszczone.

 

Więcej informacji i wzór oświadczeń na stronie: http://luwwlublinie.bip.gov.pl/,                     w załącznikach do oferty.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w administracji,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustaw: o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, o stanie wyjątkowym, o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, o ochronie informacji niejawnych, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej do uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • umiejętność planowania i organizowania,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność działania w sytuacji stresowej,
 • komunikatywność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwo pracy lub zaświadczenie od pracodawcy),
 • wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej do uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych – w stosunku do danych osobowych podanych z własnej inicjatywy w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Dokumenty należy złożyć do: 2021-05-14
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Biuro Organizacji, Kadr i Budżetu Urzędu
Oddział Zarządzania Zasobami Ludzkimi, pok. 105 (na czas pandemii Punkt Obsługi Klienta)
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM.

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
29/04/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna

Przegląd ofert pracy

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Przeglądając tę stronę, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Zapomniałeś hasło

Udostępnij