Aplikacje zostały zamknięte

Opis stanowiska pracy

Państwowa Inspekcja Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu

ul. Zielonego Dębu 22

51 – 621 Wrocław

ogłasza

nabór na stanowisko: starszy referent, 1 etat (sekcja PPR-A)

 

Miejsce wykonywania pracy: siedziba OIP we Wrocławiu

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

Wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy:

 • wykształcenie wyższe minimum 1 stopnia

 

Przewidywany zakres zadań wykonywanych na podanym stanowisku pracy:

 • prowadzenie pełnego procesu rejestrowania skarg i wniosków, w tym ocena pod względem merytorycznym i formalnym sposobu załatwienia skargi lub wniosku
 • uczestniczenie w rozpatrywaniu i przygotowywaniu projektów odpowiedzi w sprawach ww. skarg i wniosków
 • przygotowywanie projektów aktów prawnych i innych pism Okręgowego Inspektora Pracy
 • dokonywanie analiz, opracowań i sprawozdań związanych z prawną i techniczną ochroną pracy
 • przygotowywanie pism w zakresie zagadnień dot. prawnej i technicznej ochrony pracy
 • udzielanie porad w zakresie prawnej lub technicznej ochrony pracy

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny i życiorys wraz z danymi umożliwiającymi kontakt z osobą składającą ofertę (nr tel., e-mail)
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania pracy na podanym stanowisku
 • oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie do celów naboru
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych

 

Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane i opatrzone datą.

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy (np. doświadczenie zawodowe, kursy, szkolenia, specjalizacje w procesie edukacyjnym)
 • umiejętność przygotowywania i redagowania pism urzędowych
 • dobra znajomość obsługi komputera (pakietu Microsoft Office)
 • doświadczenie związane z wykonywaniem czynności biurowo – administracyjnych
 • komunikatywność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków oraz umiejętność pracy pod presją czasu
 • dyspozycyjność
 • prawo jazdy kat. B

 

Termin składania dokumentów i oświadczeń: 20.10.2021 r.

O ważności oferty kandydata decyduje data wpływu do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. Dokumenty otrzymane po terminie lub niespełniające wymogów formalnych, określonych w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

Miejsce składania dokumentów i oświadczeń:

Państwowa Inspekcja Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu

ul. Zielonego Dębu 22

51-621 Wrocław

z dopiskiem: „oferta pracy – sekcja PPR-A”

tel. (071) 3710467

 

Inne informacje

Do składania ofert pracy zachęcamy również osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na podanym stanowisku.

Wyłącznie wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, o czym zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Oferty pracy niewykorzystane w procesie naboru są niszczone niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia o naborze.

Informację o zakończeniu naboru publikuje się na okres 14 dni, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowej Inspekcji Pracy w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia.

Prezentacja firmy

Organ państwowy powołany do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa   Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
10/10/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja / Sekretariat , Praca Administracja Publiczna , Praca Administracja biurowa , Praca Biuro / Dokumentacja
Przegląd pracy
Strona używa plików Cookies, pliki te potrzebne są do poprawnego jej działania, więcej dowiesz się na stronie polityka prywatności.

Zaloguj się

Zapisz się

Zapomniane hasło

Dzielić