Opis stanowiska pracy

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chorzowie

Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy referent do spraw ewidencyjnych, rekrutacji i naboru Wydział Rekrutacji

41-500 Chorzów 75 Pułku Piechoty 3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowanie dokumentacji oraz udział w kwalifikacji wojskowej, sporządzanie analiz i sprawozdań z jej przebiegu;
 • Prowadzenie rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej;
 • Prowadzenie ewidencji wojskowej w formie elektronicznej z wykorzystaniem SI SPIRALA;
 • Przygotowywanie i bieżąca aktualizacja bazy danych o ochotnikach;
 • Opracowywanie meldunków i sprawozdań z działalności bieżącej;
 • Udział w organizowanych akcjach i wystąpieniach promujących Siły Zbrojne i służbę wojskową.
 • Udział w opracowywaniu planów wydatków budżetowych związanych z promocją obronności w ramach przydzielonych na ten cel środków oraz prowadzenie analizy wykorzystania przydzielonych środków;

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie z oświetleniem naturalnym i sztucznym. Brak czynników szkodliwych dla zdrowia.
Użytkowanie sprzętu biurowego : komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów.
Budynek 1- piętrowy bez windy, z podjazdem i toaletą dla osób niepełnosprawnych.
Konieczność częstego przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami budynku. Wyjazdy służbowe.
Praca poza siedzibą urzędu.
Reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Zatrudnienie wybranego kandydata nastąpi na podstawie umowy o pracę na czas określony.
Na powyższym stanowisku zostanie nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny.
Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej i opisanej kopercie (Nabór na stanowisko – Starszy referent).
Przyjmowane są tylko kserokopie dokumentów. W procedurze kwalifikacyjnej wezmą udział oferty, które spełniają następujące warunki:
1) zostaną złożone w terminie- data wpływu do urzędu lub data stempla pocztowego.
2) dokumentacja jest kompletna i zawiera wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia uwiarygodnione własnoręcznym, czytelnym podpisem i opatrzone aktualną datą.
Nabór prowadzony jest w 4 etapach:
1.Weryfikacja formalna złożonych dokumentów.
2.Test wiedzy z wymienionych w ogłoszeniu ustaw.
3.Sprawdzenie praktycznych umiejętności obsługi komputera. 4.Rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru o czym zostaną poinformowani telefonicznie w terminie do trzech dni od daty zakończenia naboru.
Brak powiadomienia jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem się kandydatki/ta do dalszych etapów.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie .
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. : 261-124-552 pn-pt. 8.00-15.00

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
w administracji lub pracy biurowej;

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP;
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych;
 • znajomość ustawy kodeks postępowania adminstracyjnego;
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 • biegła obsługa pakietu MS Office
 • posiadanie Poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego (zgodnie z art.24 ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. Dz. U.2019 poz.742)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe

 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych;
 • samodzielność w pracy;
 • odporność na stres;
 • komunikatywność;
 • dyspozycyjność;

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Posiadanie Poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego (zgodnie z art.24 ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. Dz. U.2019 poz.742)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Dokumenty należy złożyć do: 2021-09-21
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W CHORZOWIE
41-500 CHORZÓW
UL.75 PUŁKU PIECHOTY 3

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM.    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
10/09/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
Przegląd pracy
Strona używa plików Cookies, pliki te potrzebne są do poprawnego jej działania, więcej dowiesz się na stronie polityka prywatności.

Zaloguj się

Zapisz się

Zapomniane hasło

Dzielić