Opis stanowiska pracy

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w Zespole Inwestycji Wydziału Inwestycji i Remontów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawuje nadzór inwestorski nad prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz sprawdza jakość wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów budowlanych
 • kompletuje dokumentację odbiorową niezbędnych do powołania komisji odbioru robót oraz analizuje przedłożone przez wykonawcę faktury
 • pełni funkcję koordynatora zadania inwestycyjnego lub remontowego, w tym koordynuje proces przygotowania, realizacji, oddania do użytkowania oraz rozliczenia zadania inwestycyjnego / remontowego, a także bierze udział w czynnościach związanych z pracą inspektorów nadzoru inwestorskiego i autorskiego poszczególnych specjalności i uprawnień, w przypadku powołania do sprawowania w/w funkcji w drodze decyzji przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie
 • opracowuje dokumentację przetargową, wycen inwestorskich, kosztorysów w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz bierze udział w opracowywaniu projektów umów, umów cywilno – prawnych i aneksów do zawartych umów na realizację zadań budowlanych
 • ustala z użytkownikami obiektów KMP/KPP zakresy remontów oraz modernizacji obiektów służbowych
 • opracowuje protokoły konieczności na wykonanie niezbędnych robót dodatkowych i zamiennych, opracowuje protokoły odzysku materiałów przy udziale komisji oraz inne niezbędne dokumenty
 • dokonuje przeglądów stanu sprawności technicznej obiektów budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Warunki pracy

  • Praca wykonywana jest w budynku KWP w Lublinie, przy ul. Narutowicza 73, w pomieszczeniu biurowym Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich – bariery architektoniczne (schody przy wejściu do budynku, brak podjazdu, brak windy, brak przystosowanych sanitariatów).
  • Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanych głównie z pracą przy komputerze. Na stanowisku występuje również praca w terenie związana z wyjazdami do obiektów Policji garnizonu lubelskiego celem ustalenia zakresów niezbędnych do wykonania remontów. Realizacja zadań wymaga częstych kontaktów z pracownikami innych komórek organizacyjnych KWP w Lublinie zajmujących się realizacją powiązanych zadań. Praca w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała. Część zadań realizowana jest na zewnątrz budynku. Występują wyjazdy w teren środkami komunikacji miejskiej, publicznej lub służbowym sprzętem transportowym.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

  • List motywacyjny, CV oraz oświadczenia opatrz aktualną datą i własnoręcznie podpisz.
  • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane dokumenty dołącz w formie zeskanowanych dokumentów.
  • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane list motywacyjny, CV oraz oświadczenia.
  • Zatrudnienie osoby wyłonionej w drodze naboru będzie realizowane na przełomie czerwca i lipca 2021 r. i może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez uprawniony podmiot.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku inżynieria środowiska lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi, wykonywanie nadzoru inwestorskiego lub sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Szczególne uprawnienia: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”
 • Znajomość przepisów regulujących sprawy budowlane, zamówień publicznych
 • Umiejętność obsługi komputera (program Excel, programy do rysowania, np. AUTOCAD)
 • Umiejętność kosztorysowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Asertywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie: w zakresie zamówień publicznych, w zakresie robót budowlanych
 • Przynależność do Izby Inżynierów
 • Znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie szczególnych uprawnień
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczające do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia
 • Kopia zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów

Dokumenty należy złożyć do: 2021-05-06
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
20-019 Lublin, Narutowicza 73

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM.

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
22/04/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna

Przegląd ofert pracy

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Przeglądając tę stronę, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Zapomniałeś hasło

Udostępnij