Aplikacje zostały zamknięte

Opis stanowiska pracy

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw oceny i monitorowania projektów w Wydziale Oceny i Monitorowania I w Departamencie Oceny Inwestycji

00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizuje zadania związane z przygotowaniem i aktualizowaniem dokumentów programowych w celu zapewnienia odpowiedniej jakości (prawidłowości) i terminowości wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
 • Realizuje zadania w zakresie oceny i wyboru projektów, w tym w ramach procedury odwoławczej od wyników oceny dla projektów, zawierania, zmiany i rozwiązywania umów o dofinansowanie z beneficjentami projektów w ramach POIiŚ, w tym sporządza umowy/aneksy do umów o dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014-2020 w celu wdrażania IX Osi Priorytetowej POIiŚ
 • Realizuje zadania dotyczące monitorowania i wdrażania projektów oraz osi priorytetowych, osiągania wskaźników, przygotowywania dokumentów sprawozdawczych w ramach POIiŚ 2014-2020 w celu wdrażania IX Osi Priorytetowej POIiŚ
 • Realizuje zadania związane z przygotowywaniem informacji o efektach wdrażania POIiŚ 2014-2020 w celu zapewnienia realizacji obowiązków informacyjnych o postępach i efektach wdrażania POIiŚ 2014-2020
 • Realizuje zadania w zakresie współpracy z Wydziałem Koordynacji Wsparcia UE w odniesieniu do spraw dotyczących EFRR oraz z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia, odpowiedzialnymi merytorycznie za obszar zdrowia objęty interwencjami finansowanymi z POIiŚ, w tym w szczególności w celu zapewnienia zgodności wdrażania projektów z obowiązującymi przepisami prawa oraz aktualną polityką Ministerstwa Zdrowia
 • Realizuje zadania w ramach prac grup roboczych, komitetów na szczeblu krajowym i międzynarodowym, bierze udział w konferencjach, seminariach dotyczących wykorzystania środków EFRR w celu wdrażania IX Osi Priorytetowej POIiŚ
 • Udziela informacji beneficjentom w ramach punktu kontaktowego w celu wdrażania IX Osi Priorytetowej POIiŚ
 • Realizuje zadania związane z identyfikacją, zgłaszaniem projektów pozakonkursowych, sporządzaniem i aktualizowaniem Planów działań w sektorze zdrowia dla POIiŚ 2014-2020, a także aktualizowaniem Wykazu Projektów Zidentyfikowanych

Warunki pracy

  • Departament Oceny Inwestycji mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11 na I, IV, VII i VIII piętrze; budynek jest dostosowany do potrzeb osób z  niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób z  niepełnosprawnością; przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich
  • Praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie
  • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
  • Stanowisko zagrożone korupcją
  • Obsługa klientów zewnętrznych
  • Praca pod presją czasu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze funduszy europejskich lub zarządzania projektami lub administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
 • Wiedza z zakresu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych
 • Zdolności komunikacyjne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z funduszy strukturalnych
 • Umiejętności prognozowania oraz koordynowania
 • Zdolność analitycznego myślenia

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych

Dokumenty należy złożyć do: 2021-09-20
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Zdrowia, Biuro Administracyjne, ul. Miodowa 15, 00–952 Warszawa z dopiskiem: „starszy specjalista w Wydziale Oceny i Monitorowania I w Departamencie Oceny Inwestycji – poz. 645”.

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM.

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
08/09/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
Przegląd pracy
Strona używa plików Cookies, pliki te potrzebne są do poprawnego jej działania, więcej dowiesz się na stronie polityka prywatności.

Zaloguj się

Zapisz się

Zapomniane hasło

Dzielić