Opis stanowiska pracy

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w Zespole Inwestycji Wydziału Inwestycji i Remontów

20-019 Lublin ulica Gabriela Narutowicza 73

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawuje nadzór inwestorski nad prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz sprawdza jakość wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów budowlanych
 • kompletuje dokumentację odbiorową niezbędną do powołania komisji odbioru robót oraz analizuje przedłożone przez wykonawcę faktury
 • pełni funkcję koordynatora zadania inwestycyjnego lub remontowego, w tym koordynuje proces przygotowania, realizacji, oddania do użytkowania oraz rozliczenia zadania inwestycyjnego / remontowego, a także bierze udział w czynnościach związanych z pracą inspektorów nadzoru inwestorskiego i autorskiego poszczególnych specjalności i uprawnień w przypadku powołania do sprawowania w/w funkcji w drodze decyzji przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie
 • opracowuje dokumentację przetargową, wycen inwestorskich, kosztorysów w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz bierze udział w opracowywaniu projektów umów, umów cywilno – prawnych i aneksów do zawartych umów na realizację zadań budowlanych
 • ustala z użytkownikami obiektów KMP/KPP zakresy remontów oraz modernizacji obiektów służbowych
 • opracowuje protokoły konieczności na wykonanie niezbędnych robót dodatkowych i zamiennych, opracowuje protokoły odzysku materiałów przy udziale komisji oraz inne niezbędne dokumenty
 • dokonuje przeglądów stanu sprawności technicznej obiektów budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz weryfikacja kompletności wpisów w książkach obiektów budowlanych prowadzonych w jednostkach Policji garnizonu lubelskiego

Warunki pracy

  • Praca wykonywana jest w budynku KWP w Lublinie, przy ul. Narutowicza 73, w pomieszczeniu biurowym Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich – bariery architektoniczne (schody przy wejściu do budynku, brak podjazdu, brak windy, brak przystosowanych sanitariatów).
  • Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanych głównie z pracą przy komputerze. Na stanowisku występuje również praca w terenie związana z wyjazdami do obiektów Policji garnizonu lubelskiego celem ustalenia zakresów niezbędnych do wykonania remontów. Realizacja zadań wymaga częstych kontaktów z pracownikami innych komórek organizacyjnych KWP w Lublinie zajmujących się realizacją powiązanych zadań. Praca przy oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała. Część zadań realizowana jest na zewnątrz budynku. Występują wyjazdy w teren środkami komunikacji miejskiej, publicznej lub służbowym sprzętem transportowym.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

  • List motywacyjny, CV oraz oświadczenia opatrz aktualną datą i własnoręcznie podpisz.
  • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane dokumenty dołącz w formie zeskanowanych dokumentów.
  • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane list motywacyjny, CV oraz oświadczenia.
  • Zatrudnienie osoby wyłonionej w drodze naboru może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez uprawniony podmiot.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku elektronika lub pokrewnym

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w budownictwie na stanowiskach technicznych po uzyskaniu uprawnień budowlanych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Szczególne uprawnienia: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”
 • Znajomość przepisów regulujących sprawy budowlane, zamówień publicznych
 • Umiejętność obsługi komputera (program Excel, programy do rysowania, np. AUTOCAD)
 • Umiejętność kosztorysowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Asertywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych, w zakresie robót budowlanych
 • Przynależność do Izby Inżynierów
 • Znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie szczególnych uprawnień,
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia z zamówień publicznych,
 • Kopia zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów.

Dokumenty należy złożyć do: 2021-10-15
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
20-019 Lublin, ul. Narutowicza 73

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM.    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
23/09/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
Przegląd pracy
Strona używa plików Cookies, pliki te potrzebne są do poprawnego jej działania, więcej dowiesz się na stronie polityka prywatności.

Zaloguj się

Zapisz się

Zapomniane hasło

Dzielić