Opis stanowiska pracy

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista w Wydziale Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach w Departamencie Współpracy Terytorialnej

00-926 Warszawa ul. Wspólna 2/4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wdraża program współpracy transnarodowej Region Morza Bałtyckiego i wspiera realizację programu Interreg Europa Środkowa, m.in. prowadzi konsultacje i uzgodnienia, przygotowuje i prowadzi szkolenia i spotkania grup roboczych, przygotowuje interpretacje i stanowiska Ministerstwa, przygotowuje i opiniuje dokumenty wdrożeniowe
 • organizuje i/lub prowadzi szkolenia, seminaria lub konferencje, m.in. dobiera grupy docelowe i rekrutuje uczestników, definiuje cele oraz bada potrzeby szkoleniowe, przygotowuje prezentacje, zapewnia logistykę wydarzenia
 • uczestniczy w ocenie i wyborze projektów, m.in. opracowuje kryteria wyboru projektu, monitoruje i usprawnia proces oceny i wyboru projektu, prowadzi konsultacje i uzgodnienia, potwierdza status prawny beneficjentów, formalnie lub merytorycznie ocenia projekty
 • buduje strategię działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych, m.in. opracowuje i aktualizuje dokumenty dotyczące informacji, promocji i szkoleń w zakresie działania Krajowego Punktu Kontaktowego programu, opiniuje i konsultuje dokumenty programowe w zakresie informacji i promocji.

Warunki pracy

  • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe
  • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
  • zagrożenie korupcją
  • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
  • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
  • opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
  • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).
  • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
  • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Dodatkowe informacje nt. zadań można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 22 273 72 89, zaś w zakresie przebiegu procesu rekrutacyjnego pod nr tel.: 22 273 73 19

Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.

Przed wysłaniem aplikacji prosimy o upewnienie się, że spełnienie wymagań jednoznacznie wynika z przesłanych dokumentów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie lub równoważne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej lub w obszarze realizacji projektów finansowanych w ramach środków UE lub w obszarze współpracy międzynarodowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • wiedza o programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
 • znajomość zasad wydatkowania środków unijnych
 • sprawne posługiwanie się programami pakietu Office (Power Point, Excel, Word)
 • umiejętność opracowywania tekstów/materiałów dla różnych odbiorców
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie C1
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, kreatywność, myślenie analityczne, wystąpienia publiczne
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Dokumenty należy przygotować w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski.
 • CV
 • Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii pisemnej informacji o zagranicznym dyplomie wydanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej
 • Najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci przekazują/uzupełniają u rekrutera wszystkie wymagane prawem oświadczenia, w tym własnoręcznie podpisane: oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Aktualny wzór oświadczeń jest dostępny pod adresem: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/jak-do-nas-aplikowac
 • Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Dokumenty należy złożyć do: 2021-10-19
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Prosimy o przysyłanie aplikacji online. To szybszy, prostszy i tańszy sposób komunikacji z nami.
Dopuszczamy również tradycyjną/papierową formę składania aplikacji.
Dokumenty można wówczas przynieść lub wysłać na adres:
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
z dopiskiem na aplikacji: 89 DWT
Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM.    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
06/10/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
Przegląd pracy
Strona używa plików Cookies, pliki te potrzebne są do poprawnego jej działania, więcej dowiesz się na stronie polityka prywatności.

Zaloguj się

Zapisz się

Zapomniane hasło

Dzielić