Opis stanowiska pracy

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw monitorowania i nadzoru nad realizacją inwestycji finansowanych z budżetu wojewody lubelskiego w Wydziale Infrastruktury

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonuje zadania określone w Funduszu Dróg Samorządowych,
 • sprawuje nadzór nad wykorzystaniem dotacji udzielonych z budżetu Wojewody Lubelskiego: – na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego jako zadanie własne, – na finansowanie inwestycji realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe, – na finansowanie i dofinansowanie zadań realizowanych przez samorząd województwa lubelskiego w zakresie działów administracji rządowej – transport i turystyka,
 • kontroluje realizację zadań inwestycyjnych wykonywanych przez jednostki finansowane z budżetu Wojewody oraz zadań inwestycyjnych dofinansowanych z budżetu Wojewody,
 • opracowuje materiały do projektu budżetu państwa w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

–         praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych,

–         praca w siedzibie urzędu/ możliwe również wyjazdy służbowe (w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych),

–         praca z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach i budynkach należących do LUW w Lublinie oraz poza nim,

–         praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,

–         większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych oraz częste kontakty z interesantami.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

–         praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym,

–         brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla osób niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości,

–         brak oznaczeń dla osób niewidomych,

–         brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Planowany termin zatrudnienia: czerwiec 2021 r.

 

List motywacyjny winien być opatrzony numerem ogłoszenia i wraz z kompletem wymaganych dokumentów złożony w zaklejonej kopercie, a  numer oferty powinien być zamieszczony także na kopercie.

 

Kandydaci zaproszeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego będą poinformowani telefonicznie, a w przypadku braku możliwości skontaktowania się, zostanie wysłana wiadomość e-mail.

 

Termin i miejsce postępowania (nie później niż 7 dni przed podjęciem czynności) oraz wyniki postępowania opublikowane zostaną na stronie: http://luwwlublinie.bip.gov.pl/, w załącznikach do oferty.

 

Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.

 

Po zakończeniu naboru oferty osób, które nie zostały wskazane do zatrudnienia, będą komisyjnie zniszczone.

 

Więcej informacji i wzór oświadczeń na stronie: http://luwwlublinie.bip.gov.pl/,                     w załącznikach do oferty.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w pracy w administracji lub do 1 roku w obszarze finansów publicznych lub realizacji inwestycji,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów ustaw: o Funduszu Dróg Samorządowych, o służbie cywilnej, o finansach publicznych, o drogach publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie ekonomiczne lub budowlane,
 • doświadczenie zawodowe w obszarze finansów publicznych, realizacji inwestycji,
 • znajomość przepisów z zakresu prawo budowlane, prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwo pracy lub zaświadczenie od pracodawcy),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych – w stosunku do danych osobowych podanych z własnej inicjatywy w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Dokumenty należy złożyć do: 2021-05-10
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Biuro Organizacji, Kadr i Budżetu Urzędu
Oddział Zarządzania Zasobami Ludzkimi, pok. 105 (na czas pandemii Punkt Obsługi Klienta)
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM.

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
22/04/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna

Przegląd ofert pracy

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Przeglądając tę stronę, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Zapomniałeś hasło

Udostępnij