Opis stanowiska pracy

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy informatyk do spraw informatyzacji i monitoringu w Biurze Administracji i Logistyki

90-926 Łódź Piotrkowska 104

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnienie ciągłości pracy infrastruktury informatycznej, administrowanie systemami oraz rozwiązywanie bieżących problemów informatycznych, usuwanie usterek
 • planowanie, realizacja i rozliczanie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego w okresie roku budżetowego oraz nadzór nad procesem likwidacji sprzętu
 • procedowanie umów z zakresu informatyzacji oraz ich rozliczanie. Nadzór nad ich realizacją i kontynuacją bądź aneksowaniem oraz prowadzenie obsługi finansowo-księgowej wydatków informatycznych i dokumentacji z nimi związanej
 • pomoc pracownikom Urzędu w obsłudze sprzętu informatycznego oraz pomoc w eksploatacji programów użytkowych wykorzystywanych przy realizacji zadań Urzędu
 • przygotowywanie procedur, map procesów i innej dokumentacji w zakresie zadań Oddziału oraz prowadzenie zestawień, analiz i statystyk w szczególności w zakresie sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz licencji
 • przygotowywanie wniosków i dokumentacji w zakresie zamówień. Udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych
 • prowadzenie korespondencji, przygotowywanie projektów odpowiedzi w sprawach skierowanych do oddziału
 • przygotowywanie wniosków i dokumentacji w zakresie zamówień. Udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych

Warunki pracy

czynniki uciążliwe: wysiłek fizyczny, praca w terenie, nietypowe godziny pracy, zagrożenie korupcją, praca w stresie pod presją czasu

Kontakty zewnętrzne:

kilka razy w tygodniu: klienci, w tym wykonawcy usług, dostawcy sprzętu, systemów informatycznych, oprogramowania. Cel: ustalenia terminów dostaw, zgłoszenia pojawiających się problemów.

Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku – utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 4000- 4500 zł  + dodatek stażowy

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów (Dz. U. z 2021 r., poz.1233).

Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich „Wymaganych dokumentów i oświadczeń” nie podlega rozpatrzeniu.

W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.

Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 664-16-60 lub 42 664-16-52

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajne lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie przez ABW postępowania sprawdzającego w celu uzyskania ww. poświadczenia
 • znajomość języka angielskiego – średniozaawansowany
 • znajomość budowy sieci LAN/WAN, biegła obsługa arkuszy kalkulacyjnych, znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie: informatyczne, z zakresu zamówień publicznych, finansów, księgowości i rachunkowości
 • Posiadanie uprawnień SEP w eksploatacji urządzeń do 1 kv
 • analityczne myślenie, sumienność, umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajne

Dokumenty należy złożyć do: 2021-10-05
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Punkt Obsługi Klienta bud.C
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
z dopiskiem Oferta pracy nr 84878

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM.    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
23/09/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca IT – Hardware / Information Systems
Przegląd pracy
Strona używa plików Cookies, pliki te potrzebne są do poprawnego jej działania, więcej dowiesz się na stronie polityka prywatności.

Zaloguj się

Zapisz się

Zapomniane hasło

Dzielić