Opis stanowiska pracy

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Lubelski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

wizytator w Wydziale Edukacji Specjalnej i Wspomagania

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizuje politykę oświatową państwa w zakresie nadzoru pedagogicznego, wykorzystując określone w prawie formy nadzoru – przeprowadza badania i kontrole oraz podejmuje systematyczne działania wspomagające;
 • prowadzi sprawy związane z dokonywaniem oceny pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych;
 • przeprowadza postępowania kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego oraz uczestniczy w postępowaniach na stopień nauczyciela mianowanego i kontraktowego;
 • prowadzi postępowania wyjaśniające w celu stwierdzenia zasadności skarg i wniosków;
 • uczestniczy w komisjach konkursowych wyłaniających kandydatów na dyrektorów szkół i placówek oświatowych;
 • wydaje opinie, prowadzi postępowania administracyjne, kończące się wydaniem postanowienia lub decyzji;
 • koordynuje organizację wypoczynku zimowego i letniego na terenie województwa;
 • prowadzi sprawy związane z akredytacją i akredytacją wstępną placówek doskonalenia nauczycieli.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: – praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie oraz urządzeń biurowych, – zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu, – częste wyjazdy służbowe związane z realizowanymi obowiązkami, – reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: – praca przy monitorze ekranowym, – stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych, – stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku biurowego, – urząd tylko częściowo przystosowany jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 4.350 – 4.450 zł. Oferty z dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej – wizytator w Wydziale Edukacji Specjalnej i Wspomagania”. Techniki naboru: 1. weryfikacja formalna, 2. analiza merytoryczna aplikacji, 3. rozmowa kwalifikacyjna i/lub test. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub teście za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów: 81 53-85-213, 81 53-85-209 lub 81 53-85-275.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
pracy pedagogicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania, lub co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub co najmniej 2-letni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek,
 • o zatrudnienie mogą ubiegać się również nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej 5-letni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania,
 • znajomość przepisów prawa oświatowego, przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość programów pakietu Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe

 • dobra komunikacja interpersonalna
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość przepisów prawa z zakresu zamówień publicznych oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Dokumenty należy złożyć do: 2021-03-26
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Kuratorium Oświaty
ul. 3 Maja 6
20 – 950 Lublin

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM.   

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
09/03/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
Przegląd pracy
Strona używa plików Cookies, pliki te potrzebne są do poprawnego jej działania, więcej dowiesz się na stronie polityka prywatności.

Zaloguj się

Zapisz się

Zapomniane hasło

Dzielić