starszy specjalista

Warszawa, mazowieckie

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Opis stanowiska pracy

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista w Wydziale Realizacji Środków Budżetowych i Funduszy Celowych w Departamencie Budżetu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi ewidencję księgową dysponenta części w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, w tym: przekazywania dochodów budżetowych dysponenta części na centralny rachunek dochodów budżetu państwa; weryfikacji wpływów z tytułu dochodów budżetowych; weryfikacji stanu należności budżetowych dysponenta części (w tym należności spornych), weryfikacji wpływów na rachunki bankowe w tym odsetek; planu po zmianach, wykonania, zaangażowania, zobowiązań, budżetu zadaniowego; rozliczania i weryfikacji zwrotów niewykorzystanych środków budżetowych; weryfikacji formalno-rachunkowej wniosków o wypłatę środków budżetowych; weryfikacji wpływów na rachunki bankowe w tym odsetek
 • Prowadzi ewidencję księgową państwowego funduszu celowego w tym w szczególności: przychodów, kosztów, zobowiązań i należności, środków przekazanych na realizację zadań Wojewodów; weryfikacji wpływów z tytułu przychodów oraz prowadzenia spraw w zakresie należności, w tym weryfikacji informacji, rozliczeń i sprawozdań od innych podmiotów; weryfikacji formalno-rachunkowej, w tym wniosków o wypłatę środków; dekretowania dokumentów księgowych
 • Sporządza sprawozdania budżetowe na podstawie ewidencji księgowej prowadzonej dla dysponenta części w zakresie dochodów, wydatków, należności i zobowiązań, tj. miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych w zakresie wykonania planu dochodów budżetowych, wykonania planu wydatków budżetowych, o stanie środków na rachunkach bankowych, w tym obsługi systemu Trezor, o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
 • Sporządza łączne sprawozdania resortu, tj. z wykonania planu dochodów budżetowych, z wykonania planu wydatków budżetowych, stanu środków na rachunkach bankowych
 • Sporządza okresowe analizy z przebiegu wykonania dochodów i wydatków bieżących finansowanych z budżetu państwa
 • Sporządza łączne sprawozdania dla części budżetu państwa o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, w tym weryfikuje jednostkowe sprawozdania budżetowe otrzymywane od jednostek budżetowych
 • Realizuje plan wydatków dysponenta części, w szczególności uzgadnia projekty umów, decyzji, weryfikuje wnioski o płatność, rozlicza dotacje w zakresie właściwości wydziału
 • Opiniuje projekty aktów prawnych i innych dokumentów związanych z finansami publicznymi i rachunkowością, w zakresie właściwości Wydziału, w tym zgłasza propozycje zmian, uzupełnia zapisy

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych

 

Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Informacja o metodach naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert
• możliwość przeprowadzenia testu wiedzy merytorycznej
• rozmowa kwalifikacyjna (możliwość przeprowadzenia rozmowy przez Skype lub inny darmowy komunikator możliwy do zainstalowania na telefonie)

Po zakończeniu naboru oferty złożone przez kandydatów/kandydatki, którzy nie zostali zatrudnieni oraz sprawdziany wiedzy i umiejętności przeprowadzone w ramach naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.

Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej:

• https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nabor-w-sluzbie-cywilnej-z-wylaczeniem-stanowisk-wyzszych

Osoby zakwalifikowane będą informowane telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
doświadczenia w komórkach finansowo-księgowych w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Dokumenty należy złożyć do: 2021-03-08
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6; 00-928 Warszawa

Dokumenty, z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy DBI-28/21”, należy przesłać lub złożyć w siedzibie MI w Kancelarii Głównej w godzinach 9:30 – 16:00

Przegląd ofert pracy

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Przeglądając tę stronę, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Zapomniałeś hasło

Udostępnij